މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ، އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލުމަށް، ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ، އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި، މިޕާޓީގެ ފަރާތުން […]
ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުން
މިޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 05 ޑިސެމްބަރ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އިއުލާންކުރަމެވެ. ވީމާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން […]
އެމްޑީޕީއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަތައް ފެތުރި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފި
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުތެރޭގައި އެމްޑީޕީއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަތައް ފެތުރި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެތައްހާސް އިންޑިޔާ ސިފައިން ތިބެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް ނަގާލުމަށް […]
އެމްޑީޕީ ގެ ވަގުތީ ރައީސްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ހަމަޖެއްސުން
އެމްޑީޕީ ގެ ވަގުތީ ރައީސްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އައްޔަނުކޮށް ނިމި ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ވަޒީރުން މިހާރު އޮތް ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ދައުރު ހަމަވަންދެން […]
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިންތިޚާބު 2023 – ދާއިމީ ނަތީޖާ
މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް 22 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ. 1- މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން – އަލިފުށި ދާއިރާ 28 2- […]
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިންތިޚާބު 2023 – ވަގުތީ ނަތީޖާ
މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް 22 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ. 1- މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން – އަލިފުށި ދާއިރާ 28 2- […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ، ސިޔާސީދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމަށް ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތުގައި، 2018 އިން 2023 އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރެއްވި، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގައި ވަނީ ވަރަށް […]
ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ކަމުގެ އިންތިޚާބު – ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރުން
ހުސްވެފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 23 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ން 16:00 އަށް، އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި (ގ. ނިއުޝާ / 3ވަނަ […]
ރައީސް ސާލިހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވި ވެރިއެއް! ރައީސް ސާލިހަށް މަރުހަބާ އާއި ޝުކުރިއްޔާ!
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން އަދާކުރައްވާ މިއަދު ރިޔާސީ ދައުރު ފުރިހަމަކުރައްވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނަމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު […]
ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ކަމުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުން
މިޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 23 ނޮވެމްބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އިއުލާންކުރަމެވެ. ވީމާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 18 […]
1 2 3 4 824