ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވެރިކަމަށް ކާމިޔާބު 3 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ އިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
އެމްޑީފީ ގެ މިވެރިކަމުގެ ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރަކީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ އަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ތިންއަހަރު. ބޮޑު ވައުދު ތަކެއް ވެ، އެކަންކަން ފުއްދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރެވުނު ދުވަސް ތަކެއް. މަގު […]
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ސިޓީ އިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
މިއަދަކީ އެމްޑީޕީ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ތާއީދާއެކު އިންތިޚާބުކުރެވުނު ސަރުކާރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ޙަވާލުވިތާ 3 އަހަރު ފުރޭ އަހަރީ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް ފާހަގަކޮށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންތިޚާބުކުރައްވައި، އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ވެރިކަމެއް […]
ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅުއްވައި އިޢުލާނުކުރެއްވި ތާރީޚީ މުނާސަބަތުގައި މަރުޙަބާ ކިޔުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުޙިއްމު ވަޢުދެއްކަމުގައިވާ، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވައި އިޢުލާނުކުރައްވާފައިވާތީ، މި […]
ގްލަސްގޯގައި ހިނގަމުންދާ COP26 ގައި މިޕާރޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މުހިއްމު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ.
ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ގްލަސްގޯގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާCOP26 ގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މުހިއްމުގިނަ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. COP26 ގެތެރެއިން ސީވީއެފް […]
އިއުލާން: MDP/2021/37 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓު ހިމަނާ، ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރުން
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ހިމަނާ، އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، […]
އިއުލާން: MDP/2021/36 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ނަޖީޖާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ. ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް […]
އިއުލާން: MDP/2021/34 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓު ނެގުން
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު ދީފައިވާ ލަފައަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި […]
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވާފައިވާތީ މަރުޙަބާދަންނަވަން
އ..ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު […]
1 2 3 4 807