އިއުލާން MDP/2021/02

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބު 2021

ޓައިމްލައިން

18 އޭޕްރިލް 2021 – ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބު އިއުލާން ކުރުން

24 އޭޕްރިލް 2021 – ދާއިރާތަކުގެ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

24 އޭޕްރިލް 2021 – ވޯޓަރޒް ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި، ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

28 އޭޕްރިލް 2021 – ވޯޓަރޒް ލިސްޓަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން
(ހަވީރު 4.00 އަށް)

05 މެއި 2021 – ފައިނަލް ވޯޓަރޒް ލިސްޓް އާންމު ކުރުން

08 މެއި 2021 – ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރުމުގެ ފޯރމް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން (ތާއީދު ފޯރމް އާއިއެކު)
(ހަވީރު 4.00 އަށް)

09 މެއި 2021 – ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

12 މެއި 2021 – ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުންނަށް ފުރުޞަތު ބަންދުވުން
(ހަވީރު 4.00 އަށް)

12 މެއި 2021 – ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރާ އެކު އިއުލާން ކުރުން

29 މެއި 2021 – ވޯޓްލާ ދުވަސް