ބައި އިލެކްޝަން

ކުރިޔަށް ހުރި ބައި އިލެކްޝަންތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނޭ ކެންޑިޑޭޓުން –

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް – 22 އޮކްޓޯބަރު 2012

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގް ބައި އިލެކްޝަން

ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު

ތާޢީދު ފޯމު

07 މާޗް 2012ގައި ބޭއްވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތ. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީ

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު

07 މާޗް 2012ގައި ބޭއްވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީ

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ޤަވާއިދު

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތުތައް

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތުތައް

ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓް ފޯމް

ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓު

10 މާޗް 2012ގައި ބޭއްވޭ ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީ

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު

10 މާޗް 2012ގައި ބޭއްވޭ ތ. ގާދިއްފުށި ރަށު ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީ

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު