mdp_banner

Friday, December 30, 2016

އަތްފޯރާ އަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަކުލަވާލި ޕްރޮގްރާމް ގަޑުބަޑުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ 2012 ވަަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނަންގަވަން ޖެހޭ

2008 އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައއަތްފޯރާ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި 10،000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ނިމިފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި އެނޫންވެސް މައްސަލަތައް ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ޖެހޭނީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަމުގައިވާތީ އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މިހާރު ދައްކަވާ ވާހަކަަފުޅުތައް ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަތްފޯރާ އަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, December 17, 2016

އެމް.ޔޫ.އޯ އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ރޭ ބޭއްވި ކޭމްޕޭން ޖަލްސާއަށް ސަރުކާރުން އަންގައިގެން ފުލުހުން އަރައިގަނެ ހިންގި ޣައިރުޤާނޫނީ ޢަމަލު ކުށްވެރިކުރުން

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބު ޤާނޫނުގައިވާ ތާރީޚަށް ނުބާއްވައި، ވަކި ތާރީޚެއް ނެތްގޮތަށް ލަސްކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމް.ޔޫ.އޯ) ގެ ފަރާތުން ކުރާ ކޭމްޕޭނުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ އެންގުމުގެ މަތިން ފުލުހުން އަރައިގަނެ، އެ ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއަޅައި ހިންގި ޣައިރުޤާނޫނީ ޢަމަލު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާ އިންތިޒާމުކުރި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 15, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި އަދި މޮނީޓަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ގެއްލުވާލުން އިންތިހާއަށް ކުށްވެރިކުރުން

ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭގޮތަށް އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމުކޮށްފައިވާއިރު، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން ނެތިގެންދާ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގަމުންދާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން ނެތިގެންދާގޮތަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު ގިނަގުނަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށްފަހު، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ޕާރޓީތަކުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, December 14, 2016

އެމްޑީޕީގެ އިސް ވަފްދެއް އައްޑޫ ސިޓީއަށް

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ އިސް ވަފްދެއް މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހަންމަދު ޝިފާޒް އާއި، އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ޢަލީ ޝިޔާމް އާއި، އެމްޑީޕީގެ ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޑރ. މުސްޠަފާ ލުތުފީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި، ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އައްޑޫ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, December 9, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު މާލީ ޢަލީ ނިޔާޒު ހައްޔަރުކުރުން ކުށްވެރިކުރުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (މާލީ) ޢަލީ ނިޔާޒު ހައްޔަރުކުރުން ކުށްވެރިކޮށް، މި ޕާޓީ ހިންގުމަށާއި، ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މި ޕާޓީން ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކޮށް މިހާރުން މިހާރަށް އެފަދަ ނާތަހުޒީބު ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހަރުއަޑުން ގޮވާލަމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިޙްތިޖާޖުކުރުމަށް މި ޕާޓީގެ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, December 6, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް، ބިރުދެއްކުމާއި ދުއްތުރާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމަށް އަންގާރަދުވަހުގެރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް މިހާރުން މިހާރަށް އެކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސާ ސުވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2016 ގައި މިހާރު ނޫހުގައި ޝާއިއު ކުރި ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައި ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. މި ޚަބަރާ ގުޅިގެން އަބުރު ގެއްލުނު ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ފަރާތެއް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, November 29, 2016

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރައީސް ޔާމިން ކޭމްޕޭން ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން ކުށްވެރިކުރުން

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ގެ ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު ހެދުމުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގައާއި، އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމަނިކުފާނަށް ކޭމްޕޭންކުރުމުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގައި އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ރޭގައި ސަރުކާރުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، އެ ޖަލްސާއަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އަދި ސިވިލް ސާރވަންޓުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, November 28, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޗެއަރޕާސަން ޢަލީ ވަޙީދު ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ މަޤާމުން މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ހާމަކުރުމަށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޗެއަރޕާސަން ޢަލީ ވަޙީދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ މަޤާމުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމް.ޔޫ.އޯ) ގެ ނައިބު ލީޑަރުކަމުން މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢުފާދެއްވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ޖަލަށްލެވި، އަމިއްލަ ވަޒަނުން އަރުވާލެވި، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޙިމާޔަތުގައިހުންނަވައި، އިތުރަށް މަޤާމް ދެމެހެއްޓުމަށްވުރެ، ޕާޓީއާއި ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ޙާލަތަށް ބައްލަވައި، ޖަމާޢަތުގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެހުރި ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށާއި، ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށާއި، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, November 21, 2016

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުޝްތަޝާރު ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ފެކްޝަނުން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުތަކުގެ ތާރީޚުތައް ފަސްކުރާކުރުން ކުށްވެރިކުރުން

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) ގެ މުޝްތަޝާރު ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ފެކްޝަނުން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް މުވައްސަސާތަކާއި ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކުގެ ސައްޙަކަން ގެއްލުވާލުމުގެ ސިލްސިލާއަށް އަލުން ބޮޅެއް އިތުރުކޮށް، ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚުތަކަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުގެނެސް ލަސްކޮށް، ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ނަގާލައި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލަމުންދާ ދިއުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ސައްޙަގޮތުގައި ބޭއްވުނު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 17, 2016

2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން

2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން 1. ސިވިލް ސަރވިސްގެ 229 މަޤާމު އިތުރު ކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު ކުޑަކަމަށް ބަޖެޓުން ދައްކާ: ޚަރަދު ކުޑަކުރަނީ ޓީޗަރުންގެ އިތުރު ގަޑިއާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސް ކަނޑާލައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ. ޓީޗަރުން އައު މަންހަޖަކަށް ކިޔަވައިދޭން ޖެހޭ ހިނދު، ކިޔެވުން ދެ ދަންފަޅިޔަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ޖެހޭ ހިނދު، މިއީ ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ އިތުރު ނިކަމެތިކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ. 2. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ކޮންޓްރެކްޓަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]