mdp_banner

Thursday, March 2, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ފޭރިގެންފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ޕާޓީއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ގޮވާލަން

ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެކިވެރިންނާއި ޢިއްޒަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ އެޤައުމުތަކުގެ ސިޔާދަތާއި ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފާއި ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ރާވާ ހަދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލާގައިކަމަށް ބުނެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި ޕާޓީއަށާއި އާންމު މެމްބަރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށާއި، ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އިހުތިޖާޖުތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށާއި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެދުމުގެ މަތީން ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, March 1, 2017

ދިވެހި ސިފައިންނަށް ލިބިދީފައިވާ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުކުރުމަށް ޤާނޫނު ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ކުށްވެރިކުރުން

ދިވެހި ސިފައިންނަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ސިފައިންގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެ، ވޯޓުލުމުން ސިފައިން މަޙްރޫމު ކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފް ކަމެކެވެެ. އަދި އެކަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާގައި އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީ، ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 20 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, February 28, 2017

ފާފުއަތޮޅު ވިއްކާލުމަށް ތާޢީދުކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ނުވާކަން ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީއާއި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު ދެކޮޅުކަން ކުރިންވެސް ވާނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ފާފުއަތޮޅު ވިއްކާލުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ވާނީ ގޮވާލާފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 23, 2017

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި ‘ ހިއްވަރު ގަދަ އެވޯޑު 2017′ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާތީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް 9 ވަނަ ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޮގުން ‘ހިއްވަރުގަދަ އެވޯޑު 2017 ‘ ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާތީ އެމަނިކުފާނަށް އެމް.ޑީ.ޕީއިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެއީ މި ޕާޓީ އަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެކެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މި ޚާއްސަ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޮނގުގައި އެމަނިކުފާނު ސާބިތުކަމާއިއެކު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަތިވެރި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީން ނޫސްވެރިންނަށް “ހަދިޔާ”ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބެހި މައްސަލަ ކުއްވެރިކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީން ބޭއްވި އިވެންޓެއް ކަވަރު ކުރަން ދިޔަ ނޫސްވެރިންނަށް “ހަދިޔާ”ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބެހިކަމަށް އެ އިވެންޓް ކަވަރުކުރުމަށް ދިޔަ ރާއްޖެ ޓީ.ވީގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް ބެހި މި ފައިސާ ރާއްޖެ ޓީ.ވީން ވަނީ އަނބުރާ ސައޫދި އެމްބަސީއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ސައޫދި އެމްބަސީގައި 19 ފެބްރުއަރީ ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި އިވެންޓް ކަވަރުކޮށް އެ ރަސްމިއްޔާތު ނިމުމުން ސައުދީ އެމްބަސީން ވަނީ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ބުނެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 22, 2017

ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ގޮވާލުން

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި އަތޮޅުތައް ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ދެކޮޅު ހަދަމެވެ. ފާފު އަތޮޅު ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދާއިރު، އަދި އަނދިރީގައި އެ މުޢާމަލާތް ހިންގާ ހިންގުމަކީ އެކަމުގައި ފޮރުވިގެންވާ ސިއްރުތަކެއް އެކުލެވޭ، އަދި އިއާދަނުކުރެވޭ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނޭ ކަމެއްކަމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, February 19, 2017

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ޤާޟީކަން ކުރެއްވުމުގެ ޙައިޞިއްޔަތު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިގުޅައިގަނެފައިވާ މައްސަލާގައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

އިންސާފާއި ތަހުޒީބުގެ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ޢަމަލަކުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައިޞިއްޔަތު ނިގުޅައިގަނެފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ޤާޟީކަން ކުރެއްވުމުގެ ޙައިޞިއްޔަތު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިގުޅައިގަނެފައިވަނީ ބޮޑުމޮހޮރާގެ މައްސަލާގައި އޭނާ ކުރެއްވި ތަންފީޒީ ޙުކުމެއްގެ ސަބަބުންކަމާއި އަދި އެނޫން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނޫންކަން ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރެވިގެންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 13, 2017

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ޕީޕީއެމްއަށް ގަދަކަމުން ސޮއިކުރުވަމުން ގެންދާ ގެންދިއުން ކުށްވެރިކުރުން

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފެކްޝަނުން، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން އެ ޕާރޓީއަށް ގަދަކަމުން އެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުވަމުން ގެންދާ ގެންދިއުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ޕީޕީއެމް އަށް ގަދަކަމުން ސޮއިކުރުވަމުން ގެންދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މުވައްޒަފުން އެމްޑީޕީ އާ ހިއްސާކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ހަމަ މިސަބަބާހުރެ ޕީޕީއެމް ގެ ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ނޫސްބަޔާން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, February 12, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަންކަމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފު ހޮވިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޗެއާރޕާރސަން ހޮވުމަށް 10 ފެބްރުއަރީ 2017ގައި މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައި އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފު ގިނައަދަދެއްގެ ވޯޓުން ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެމަނިކުފަނަށް މިޕާޓީން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފުގެ ޗެއާރޕާރސަންކަމުގެ ދަށުން މިޕާޓީގެ ހިންގުމާއި ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ، ކުރިއަރައިދާނޭ ކަމާއިމެދު ޔަޤީންކުރަމެވެ. މި އިންތިޙާބަށް ވާދަކުރެއްވި ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ވާގޮތުން ޗެއާރޕާރސަންކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 8, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު އުސޫލު އެއްފަރާތްކޮށް، ތިން މަރުޙަލާ އެއްކޮށްލައި، އަދި ވޯޓުލާ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެސް، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އެހުނު “ލޯކަލް ކައުސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނު” އަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވޯޓު ނުދީ ރަތް ޖެހުމަށް ނިންމައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރި ސަބަބު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް […]

[ވިދާޅުވޭ...]