mdp_banner

Sunday, March 26, 2017

27 ވަނަ ދުވަހުގެ ވޯޓުގެ ކަންކަން އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ނޫސްވެރިންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެދެން – އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީހް މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު 27 ވަނަ ދުވަހު ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ތާވަލުކޮށްފައިވާތީ އެ ޖަލްސާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބެއްލެވުމަށާއި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ސާފު މައުލޫމާތު ގެނެސްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނޫސްވެރިންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތުން ވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކީ ތާރީޚީ ވޯޓެއްކަމަށްވާއިރު، މާޒީގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ޓީވީގެ ޒަރީޢާއިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފް ޖަލުގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ފައްޓަވަން މަޖުބޫރު ހާލަތަށް ގޮސްފައިވާތީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު މަހްލޫފް ޖަލުގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ފައްޓަވަން މަޖުބޫރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ހާލަތަށް ޖަލުގައި ކަންކަން ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ހަޅުތާލެއް ފައްޓަވާފައިވާކަމުގެ ޙަބަރު ލިބިފައިވާތީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އިންތިޙާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ޖަލަށްލައި ނުޙައްޤު އަދަބު ދެމުން އެގެންދަނީ އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާ ޝަރީޢަތަކުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, March 25, 2017

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގައި މަޖިލިސް ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުން ތްރީލައިން ވިޕް ނެރުމަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީޙްގެ މައްޗަށް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް 2017 މާޗް 27 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ވޯޓުދިނުމަށް ‘ތްރީ-ލައިން ވިޕް’ އެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުން ނެރުމަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުން ހުކުރު ދުވަހު ނިންމައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, March 24, 2017

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ނޫސް ބަޔާން

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, March 21, 2017

ސިޔާސީ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ދުއްތުރާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން ސައްޙަގޮތުގައި ހިންގާ ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ދަތިކޮށް، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެ ފަރާތްތައް ފިއްތައި ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން ދުއްތުރާ ކުރަމުން ގެންދާތީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ބަދަލު އަންނަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކޯޓުތަކާއި މީރާ ފަދަ މިނިވަން މުވައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ތަފާތު އެކި އުނދަގޫތަކާއި ގެއްލުން ކުރިމަތިކުރުވައެވެ. އަދި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, March 20, 2017

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނޫސްވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އިންޒާރުދިނުން ކުށްވެރިކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޚުދުމުހުތާރު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ނެރޭފަދަ ސިޔާސީ ނޫސްބަޔާން ނެރެމުންގެންދާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނަކީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ މައިގަނޑު އެންމެހާ އަސާސްތަކާއި އިހުތިޞާސުން ބޭރުވެ، ނެރެފައިވާ މިނިވަންކަމާއެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެކެވެ. ކޯޓުތަކަކީ އެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިގެން ފައިސަލާކޮށް ބެލެވޭ މައްސަލައެއްގެ އިތުރަށް އަމިއްލައަށް ބަސްބުނެ ގޮތް ކިޔަން ހުންނަ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. އެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, March 16, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެއަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ފުލުހުންވަދެ މުދާ ފޭރިގަތުން ކުށްވެރިކުރަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށާއި، މެމްބަރުންނާއި ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތައް ޖަމާވުމަށް ހާްއްސަކޮށްފައިވާ ހަރުގެއަށް ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަވީރު ފުލުހުން ވަދެ، އެތަން ހިސާރުކޮށް، ޕާޓީގެ ވެރިންނާ ނުލައި ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަރުގެ ފާސްކޮށް މި ޕާޓީގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި މުދާ ފޭރުން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި ހަމަމިއާއު މިއަދު މެންދު މުޙައްމަދު ޝާވިން ފުލުހުން ހާޒިރުކޮށް އޭނާގެ ޕްރިންޓިން ސްޓޫޑިއޯގައި ހުރި މުދަލާ ތަކެތިވެސް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, March 14, 2017

ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ހަމައިން ނެއްޓިފައިވާ އެކިއެކި ޢަމުރުތައް ސަރުކާރުންނާއި އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާދިއުން ކުށްވެރިކުރުން

ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ހަމައިން ނެއްޓިފައިވާ އެކިއެކި ޢަމުރުތައް ސަރުކާރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފަހުން ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ، ހަމައިން ނެއްޓިފައިވާ އެއް ޢަމުރަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ދިދަ ބަދަލުކުރުމަށާއި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހިންގަވާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުގައި ނަގާފައިވާ ޤައުމީ ދިދަ ނުނަގައި ތިރިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެެމްބަރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރުން އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކުރަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކުއްލިގޮތަކަށް އަންގާރަ ދުވަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް އަންގާފައިވާތީ އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ހަރު އަޑުން ކުއްވެރިކުރަމެވެ. މިޕާޓީން ދެކޭ ގޮތުގައި ޢަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރުވަނީީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ބިރުދައްކައި އެމަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށެވެ. މިއީ މިނިވަން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, March 13, 2017

ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލް ކުދިން ބައިވެރިކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ހއ. އިހަވަންދޫގައި ޕީޕީއެމްގެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަަނުން އެރަށުގައި ޕީޕީއެމް އޮފީހެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ސްކޫލް ޔުނީފޯމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާތީ އެކަމާމެދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ ކުދިން ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުމަކީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާއިރު، ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތުގައި މިފަދަ ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފް ކަންކަން ކުރުވުމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ހިތްވަރު ދެމުން އަންނަކަމީ ނުހަނު […]

[ވިދާޅުވޭ...]