mdp_banner

Thursday, May 18, 2017

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ގަދަވަޔާއެކު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ގެއްލުންވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޫސް ބަޔާން

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ގަދަވަޔާއެކު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ގެއްލުންލިބުނު ހަބަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެހީ ނުހަނު ހިތާމަ އާއި އެކުއެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ގެއްލުންވި ރައްތަކުގެ ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާނެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ސ.ހިތަދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ހިތަދޫގެ 20 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައިވާއިރު މީގެތެރެއިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 15, 2017

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން ކުށްވެރިކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓު ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ހިފަހައްޓައި އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުން އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި މަނާކޮށްފައިވާތީ އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މިހާރުން މިހާރަށް ފާރިސް މައުމޫނަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ. އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި ބޭސްފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންގެންދަވާ ޢާއިލީގޮތުން ގާތް ބޭފުޅަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގަތުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ފާރިސް މައުމޫންގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 11, 2017

އޮނަރަބް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމުކުރުން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑާަރު އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ޝަރުތުތަކާއެކު ނަމަވެސް ޖަލު ބަންދުން ސަލާމަތްވެފައިވާކަމީ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުުމަށް ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބޭ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. ޝަރުތުތަކަކާއެކު އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމްކޮށްފައެވެ. ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަންކަން މަނާކުރުމާއި ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިދޭ ޚައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމަކީ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ ކަމެކެމެވެ. އެފަދަ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ދައުލަތުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 5, 2017

ނުކުމެ ވޯޓު އަޅުއްވާ: މިހާރުވެސް މޮޅު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި 3 ވަނ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު މިހާރުވެސް ކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ. އެތައް ދަތިތަކާއި، ހުރަސްތަކާއި، ފުރައްސާރަކުރުމާއެކުވެސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި އުސޫލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަަމަށް ވަކާލާތުކޮށް ކެމްޕޭން ނިންމާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓުލުމަށް ރައްޔިތުން ފުރުޞަތު ހޯދިކަމީ މި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގު ކުރެވުނު ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިން އެންމެ ބޮޑު ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, April 21, 2017

ޕީޕީއެމް، އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފާލުން ނެއްޓިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކޮށް 15 ދުވަހަށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފާލުން ނެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ގަދަބާރުން ވެރިކަން ކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް އިތުރުވެ، ޤަނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގާލައި، މުވައްސަސާތައް ހިޞާރުކުރުމާއެކު ސަރުކާރުން އިސްވެތިބެ އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުން ފަދަ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 19, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޗެއަރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަރަކުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިއުމާއި، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅިއެޅުން ކުށްވެރިކުރުން

ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް ފުލުހުން، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޗެއަރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަރަކުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައިވާތީއާއި، ސުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ މި ޕާރޓީން އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް ފުލުހުން ޣައިރު ޤާނޫނީ ހައްޔަރަކުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައި ވަނީ ސޯސަންމަގު އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކުން ބޭއްވި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 18, 2017

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރެލްގެ އޮފީހުން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުޙައްމަދު ވިސާމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުޙައްމަދު ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި މައްސަލާގައި އޭޕްރީލް 5 ވަނަ ދުވަހު ވިސާމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނިކޮށް އެމައްސަލަ ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރެލް އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިންނަށާއި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް އެކިގޮތްގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ވަގުތުގައި އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދައުވާ އުފުލައި އަދި އެ މައްސަލަައިގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 13, 2017

ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށާއި ކުރީގެ ވަޒީރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށާއި ފުރައްސާރަކުރުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ފުލުފުލުން ނުޙައްޤު ދައުވާތައްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރަމުން އަންނާތީ އެކަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެ އެކަމާ ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާމެދު ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 6, 2017

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، ކޮމިޝަނަރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޤްބޫލް ޓީވީ ޗެނެލް ކަމުގައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުވެރި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ކަމުގައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީން އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރާއްޖެޓީވީ މީގެ ކުރިންވެސް ޖޫރިމަނާކޮށް އެ ފައިސާ ދެއްކި ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބެލި މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރަށް ގެއްލުންވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 4, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި ފްރޭމް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލަތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރާ މި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކެންޑިޑަސީ ބާތިލްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ކުރަމުންގެންދާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުށްވެރިކޮށް އެފަދަ މަކަރުވެރި ރޭވުންތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުބާއްވައި އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރާ ޤަދަރާއި އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމާ މެދު […]

[ވިދާޅުވޭ...]