mdp_banner

Tuesday, May 2, 2017

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދެވޭނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓް ދީގެން: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދެވޭނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދީގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ހުޅުމީދޫ ކާޑުގެ ޕާކުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ ގާނޫނުއަސާސީން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ހިމާޔަތް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 1, 2017

ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށާއި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ. މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަ ކުރާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙާލަތާމެދު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވަމެވެ. ވަކިން ޙާއްސަކޮށް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒު އިތުރުވެ، ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ބިރުދައްކަައިގެން މުވައްޒަފުން ވެއްދުމާއި، ސިޔާސީ ފިކުރަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކޮށް މަސައްކަތްތެރިން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާކަމީ ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ. 15 މޭއި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސިޔާސަތަކީ އެހެން ފިކުރަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އަނދަގޮނޑި ޖެހުން: އަލީ ނިޒާރު

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސިޔާސަތުގައި އޮންނަނީ އެހެން ފިކުރަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ނަމަ އެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އަނދަގޮނޑި ޖެހުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ތ. މަޑިފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑުއެހުމުގެ ގާބިލުކަން ރައީސް ޔާމީނުގެ ކިބައިގައި ނެތް ކަމަށާއި، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, April 28, 2017

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް މަޖުބޫރުވެގެން: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މަޖުބޫރުވެ އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙަންމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ނެއްލައިދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މި ހުރިހާ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރީ ކެންޑިޑޭޓުން ފަހަތަށް ޖައްސުވައި، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 26, 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޮޅު ވިސްނުން ތޫނު، ޚިޔާލު ތަނަވަސް ޒުވާނުން އުފެދޭކަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޝިފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޮޅު ވިސްނުން ތޫނު، ޚިޔާލު ތަނަވަސް ޒުވާނުން އުފެދޭކަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބަދަލުގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު މަރާލާފައިވާ ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދަކީ އެންމެ މޮޅު ލިޔުއްވުންތައް ލިޔުއްވި އެއް ބޭފުޅާ ކަމަށާއި، ވަގަށްނަގާފައިވާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަކީ ވެސް އެފަދަ މޮޅު ލިޔުއްވުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 25, 2017

ގައުމު ވެއްޓިފައި މިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުން ނިކުތުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ގޮވާލައްވައިފި

ގައުމު ވެއްޓިފައި މިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުން ނިކުތުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުން މި ތިބީ ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ސާޅީސްދޭކޭ ބުނާއިރަށް ސިޔާސީ މީހުން ކަންބޮޑުވާއިރު، ދިވެހި އާންމު ރައްޔިތުން ތިބީ ދެ އިރު ހަމައަށް ކާލައިގެން ތިބެވޭނޭ ދުވަހެއް ނައިސްގެން ކަންބޮޑުވެފައި ކަމަށާއި،ޕެޕަރ ސްޕްރޭއާ މުގުރާ ހެދި ހުކުރު ނަމާދުން ފައިބައިގެން ޖަމާއަތުގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 22, 2017

ސަރުކާރުން އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ސިޔާސީ ވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ދައްކާ ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގައި – ރޮޒައިނާ އާދަމް

ސަރުކާރުން އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ސިޔާސީ ވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ދައްކާ ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލ.ހިތަދޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު ވަރުގަދަވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް މިހާރު ކަންކަން ހިނގާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރޮޒައިނާ ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. އެގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, April 21, 2017

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ވަނީ ކޮށާ ކުދިކޮށް ޔާމީނުގެ ޖީބަށް ލާފައި: މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގަން އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއްވެދޭން އޮތީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެ އޮތޯރިޓީ އޮތީ ކޮށާ ކުދިކޮށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޖީބަށް ލައްވާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލ.ގަމުގައި އެމްޑީޕީން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފަލާހު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ގެނައި ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ރޯލްކޯލަކަސް އެހެން ކޯލަކަސް، ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ގުނަވަނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ ވޯޓަކަސް މި ވޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާނެ: ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަށް ބޭނުންވާ 42 ވޯޓު އޮތީ ހަމަވެފައި ކަމަށާއި، ރޯލްކޯލަކަސް އެހެން ކޯލަކަސް، ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ގުނަވަނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ ވޯޓަކަސް މި ވޯޓު މިފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯދުމަށް ގަމުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ވޯޓެއް ކުރިމަތިވީމާ ރައްޔިތުންގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 13, 2017

ޤާސިމްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތިން ޝަރީޢަތަކީ ވެސް ބާޠިލް އިޖުރާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތިން ޝަރީޢަތެއް: ހިސާން ހުސައިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތިން ޝަރީއަތަކީ ވެސް ބާތިލް އިޖުރާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތްތަކެއް ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ލީގަލް އެފެއަރޒް ޑައިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ގެންގުޅުނު އިޖުރާތުތަކަކީ ގާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފް އިޖުރާތުތަކެއް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވުމުން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ފަހުން ތަރުތީބުވެގެން […]

[ވިދާޅުވޭ...]