mdp_banner

Thursday, April 6, 2017

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުތައް ގއ އަތޮޅައި ފާފު އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުތައް ފާފުއަތޮޅާއި ގއ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. ފާފުއަތޮޅުގައި ހަރަކާތެރިވާ ޓީމުން އެ އަތޮޅު މަގޫދޫއާއި، ދަރަނބޫދޫއާއި، ބިލެތްދޫ އަދި ނިލަންދޫގެ އިތުރުން ފީއައްޔަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފީއަލީގައި އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެއެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 2, 2017

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުން ކުލަވަކިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދެމުންދާ ކަމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް-އަންހުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް- ޝިފާ މުޙައްމަދު

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުން ކުލަވަކިކޮށް ވަކި ކުލައަކަށް ނިސްބަތް ވާތީ ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝިފާ މުހަންމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކުނޫޒުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވީ މުޅި ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރާ، ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޚިދުމަތްކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ދިވެހީން ބަލައިގަނެފައިވީ ނަމަވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ފެންނަނީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 1, 2017

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލެއް ހޮވައިފިނަމަ އެރަށަކަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނާންނާނެ. ސަރުކާރުން ކަމެއް ކޮށް ނުދިނަސް ކައުންސިލްތަކުން ތިބޭނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން: ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ރަށްރަށަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނާންނާނޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެރަށްރަށަށް އެއް ކަމެއް ކޮށް ނުދިނަސް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްތަކުން ތިބޭނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ރަށްރަށަށް ތަރައްގީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަސްއޫލުވެރިއަކަށް ޕިޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯދާކަށް ރައްޔިތުން ކައިރިއަށްދާކަށް ނުކެރޭ – ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަސްއޫލުވެރިޔަކަށް ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް ދާން ނުކެރޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރަށު ކައުންސިލާއި، އެއަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, March 25, 2017

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ނިޒާމެއް. އެ ނިޒާމް ހިންގަން އެނގޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، އެ ނިޒާމް ހިންގަން އެނގޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގe ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޅ.ނައިފަރުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ފިނި ކޮޓަރީގައި ތިބެގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން އަދިވެސް ހީފުޅުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެކަން އެ ގޮތަށް ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށެވެ. ” އަދިވެސް މި ސަރުކާރު ހިންގަވަން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

މެއި 6 ކުރިމަތިވާ އިރުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރު ލިބޭނޭ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް އެބައޮތް: އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު ޢަލީ ނިޔާޒު

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު އޮން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރު ދެއްވޭނޭ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް އެބައޮތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު މާލީ ޢަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެރަށުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު ގާނޫނީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި މަސައްކަތަކީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, March 24, 2017

ހުރިހާ ރައްޔިތުން 27 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަރަން ޖެހޭ. މަސީހު ދުރުކުރުމާ އެކު ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ސިއްކަ ޖެހޭނެ: އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުވުމާ އެކު މި ސަރުކާރުގައި ސިއްކަ ޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލާއި އެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ހުކުރުވިލޭރޭ އެމްޑީޕީން ގައްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވާލައްވަން ނޫޅުއްވާ ކަމަށާއި، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, March 13, 2017

ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގެނެސްނުދޭ މައްސަލަ އޭ.ސީ.ސީ އަށާއި ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުށަހަޅައިފި

އިއްޔެ އެމް.ޑީ.ޕީން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ޙަރަކާތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށެވެ. ސަބަބަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިހާރު ހަމައެކަނި ގެނެސްދެނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގާ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތަކެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, March 1, 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން އެއްވެސްބައެއް ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

ރޭ މާރބްލް ހޮޓެލްގެ ކޮންފަރރެންސް މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 151 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ފ. އަތޮޅުގެ މުއާމަލާތުގައި ސިއްރުތަކެއް އެކުލެވޭ ކަމަށާއި އެއީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށެވެ. މި ޤަރާރަށް ތާއީދު ކުރައްވަމުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 22, 2017

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ރީރަޖިސްޓަރިވުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރީރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްޑީޕީން ފަށާފިއެވެ. ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ރިރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމަގައި މި ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]