mdp_banner

Sunday, January 15, 2017

ކައުންސިލް އިންތިކާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލް ކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފި

2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 14 ޖެނުއަރީ 2017 ތާރީޚުގައި އޮންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް، އިންތިޚާބަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، 14 ޖެނުއަރީ 2017 ތާރީޚުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބު، އެތާރީޚުން ފެށިގެން 2 މަސް ދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބޭއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާތީކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, January 9, 2017

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ސަރުކާރުގެ ހޯމް އެފެއާރޒް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޙަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮސިޝަން (އެމް.ޔޫ.އޯ)ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޙަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު މިހާރު ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުންކަމަށާއި ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަން ކުރަމުން ދަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފުވެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 5, 2017

އެ.މް.ޑީ.ޕީގެ ހަޤީގީ ބެލެނިވެރިންނަކީ ޕާޓީގެ ޝަރަފްވެރި މެމްބަރުން ކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ގެ ބެލެނިވެރިންނަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ނޫންކަމާއި އެމްޑީޕީ ގެ ޙަޤީޤި ބެލެވެރިންނަކީ ޕާޓީގެ ޝަރަފްވެރި މެމްބަރ އިން ކަމުގައި އެމްޑީޕީ ގެ ޗެއެޕާސންގެ ނައިބް ޢަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.އެމްޔޫއޯގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިން 2016 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ކަމީޔާބީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއްކާމިޔާބަކީ ގިނަ ޕާޓީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, January 4, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ މިއަދު އެ ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްބި ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާއިރު މިހާރު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އަލުން ކުރިމަތިލުމާމެދު ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, December 21, 2016

އެމްޔޫއޯގެ އިސް ވަފުދެއް ޓްވެންޑްރަމް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮސިޝަންގެ އިސް ވަފުދެއް އިންޑިޔާގެ ޓްވެންޑްރަމްއަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ތިބި ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ. މި ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމާއި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އެކި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 24 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.00 ން 600 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, November 7, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ކެމްޕެއިން އަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ކާނިވާ ސްޓޭޖް ހޯދުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޕެއިން ލޯންޗްކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް 18 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ން ރޭގަނޑު 12:00 އަށް ކާނިވަލް ސްޓޭޖް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, October 9, 2016

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 1990/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތަކާ ޚިިލާފަށް އެންމެ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިންމައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް 13 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ޙުކުުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ޙައްޤުތަށް ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިގުޅައިގެންފައިވާތީ އެކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވައި އެޙައްޤުތައް އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 3, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށު ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ ގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން އެމް.ޑީ.ޕީއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއިއެކު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, October 1, 2016

އެމެރިކާގެ ގްލޯބަލް ގްރީން ގެ ފަރާތުން ދޭ “ގްލޯބަލް ގްރީން” އިނާމު، މިއަހަރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގެންފި

ރަޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ކުރީގެ ރައީސް މިކައިލް ގޯރބަޗޯފް އެފިލިއޭޓްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމެރިކާގެ ގްލޯބަލް ގްރީން ގެ ފަރާތުން ދޭ “ގްލޯބަލް ގްރީން” އިނާމު، މިއަހަރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަހަރު ފާހަގަކުރެވިގެން މިދަނީ ގްލޯބަލް ގްރީން އިނާމު ދިނުމުގެ 20 ވަނަ އަހަރުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެ ޙަފުލާ ބާއްވާފައިވަނީ ހުސްވި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29 ގައި އެމެރިކާގެ ގައެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމެރިކާގެ ގްލޯބަލް ގްރީން ގެ ފަރާތުން ދޭ “ގްލޯބަލް ގްރީން” އިނާމު، މިއަހަރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގެންފި

ރަޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ކުރީގެ ރައީސް މިކައިލް ގޯރބަޗޯފް އެފިލިއޭޓްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމެރިކާގެ ގްލޯބަލް ގްރީން ގެ ފަރާތުން ދޭ “ގްލޯބަލް ގްރީން” އިނާމު، މިއަހަރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަހަރު ފާހަގަކުރެވިގެން މިދަނީ ގްލޯބަލް ގްރީން އިނާމު ދިނުމުގެ 20 ވަނަ އަހަރުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެ ޙަފުލާ ބާއްވާފައިވަނީ ހުސްވި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29 ގައި އެމެރިކާގެ ގައެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]