mdp_banner

Tuesday, May 16, 2017

ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ސިޓީ ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާއި ފޯން ކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ަ ދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާއި ވަކިވަކިން ފޯން ކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާއި ފޯން ކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައަދަލުކުރެއްވުމުގައި އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ހިންގުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އެނިޒާމުގެ ފުނޑު ފުޑު ކޮށްލުމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 15, 2017

ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާނޭ ގޮތް ދަސްކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަލާހު ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާނޭ ގޮތް ދަސްކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ފަލާހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. “ރައްޔިތުންގެ ބަދަލު” ގެ ނަމުގައި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހާ ކައިރިކޮށް ކަދުރާއި މަސްދަޅު ބަހަން އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު މުހައްމަދު ނެރުއްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ލިބޭނޭ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ހީފުޅު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, May 14, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ވެސް އަދި އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވެސް ހޯދުނީ ވަރަށް މަސައްކަތުން: އަލީ ނިޔާޒް

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވެސް ހޯދަން ޖެހުނީ ވަރަށް މަސައްކަތުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި “ރައްޔިތުންގެ ބަދަލު” ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ބޭއްވިތާ ހަފުތާއެއް ވެގެން ދިޔައިރު އަދިވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޝީޓުތައް ހަމައަށް ނުލިބޭ ކަމަށް އެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 12, 2017

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ކިބައިގައި އެ އަޚްލާގެއް ނެތް: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މި ވަގުތަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވީ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މަރުހަބާ ކިޔަންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ކިބައިގައި އެ ފަދަ އަޚްލާގެއް ނެތުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވައި “ރާއްޖެޓީވީ” އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީ ގަތުމެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 11, 2017

އިސްލާހުގެ މަގަށް އެނބުރުމަށް ރައްޔިތުން އަމުރުކޮށްފި: އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުން އެވަނީ އިސްލާހުގެ މަގަށް އެނބުރުމަށް މިސަރުކާރަށް އަމުރުކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެ އަމުރަށް ތަބާވުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ސިޔާސީ މިސްރާބު އިސްލާހުގެ މަގަށް ޔަގީންވެއްޖެ ކަމަށާއި، ދިވެހިރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, May 10, 2017

ޢާއިލާއެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލައިފިނަމަ އެ އާއިލާގެ އެތައް ބައެއްގެ ނަފްރަތު ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ: އަޙްމަދު އަދުހަމް

އާއިލާއެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލައިފިނަމަ އެ އާއިލާގެ އެތައް ބައެއްގެ ނަފްރަތު ސަރުކާރަށް ލިބޭނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާ ރައީސް އަހުމަދު އަދުހަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދުހަމް ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވީމާ އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑަމުން އެބަގެންދާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނީ އިތުރު ގެއްލުން ކަމަށެވެ. އަދުހަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, May 9, 2017

ސަރުކާރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކިތަކުގެ ދަށުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާތީ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައި އެވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކިތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ ކިރިޔާވެސް ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ވެރިއަކު ނަމަ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން އިންތިޚާބަކަށް ނުދިޔައީސް ކަމަށެވެ. ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު އަދި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 8, 2017

ކޮރަޕްޝަނާއި އޮޅުވާލުންތަކަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފި: ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ފެނިގެން ދިޔައީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި އޮޅުވާލުންތަކަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނި މަންޒަރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ފެށި އިސްލާހީ މަސައްކަތް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާކަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން އެނގޭ ކަމަށެވެ. ގުޅިފައިވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 5, 2017

ބާރުތައް އެއް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅުއްވައި، ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އެއްކުރުމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައި، ވެރިކަން ޚުދުމުޚްތާރުވެ ތަޣައްޔަރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިންސާފު ހޯދުމަށް ވެސް، ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތް މަދުކުރުމަށް ވެސް ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ބާރުތައް އެއްކުރުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 4, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މުހިންމު އިންތިޚާބަކަށް ވަނީ އެއީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ނެތްކަން ދެއްކޭނޭ އިންތިޚާބަކަށް ވާތީ: ހަސަން ލަތީފް

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު މުހިންމު އިންތިޚާބަކަށް ވަނީ އެ އިންތިޚާބަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ނެތް ކަން ދެއްކޭނޭ އިންތިޚާބަކަށް ވާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ކޯޑު ޖަހަން ސަރުކާރުން އަންގަމުންދާ ކަމަށާއި، ކޯޑުޖަހަން ބުނާ މީހުންނަށް ކޯޑު އޮޅުވާލައި، މި އިންތިޚާބު […]

[ވިދާޅުވޭ...]