mdp_banner

Wednesday, February 22, 2017

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ރީރަޖިސްޓަރިވުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރީރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްޑީޕީން ފަށާފިއެވެ. ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ރިރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމަގައި މި ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 16, 2017

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުއީން މޭރީ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގައި މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި

ދުނިޔާގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުއީން މޭރީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފެބްރުވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ތަޤްރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ކުއީން މޭރީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގެ ފަރާތުނެވެ. މޫސުމަށް އަންން ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވުނު މި ހާއްސަ ކޮންފަރެންސްގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަ މިންވަރާ ގުޅޭ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 15, 2017

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން މަޖުބޫރުން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ވެެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި އައި.އެލް.އޯއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގައި، ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސިވިލް ސަރަވިސްގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންތަކަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، މުސާރަ ދަށްކޮށް އެލަވަންސް އުނިކުރުމަށް ބިރުދައްކައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުމަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުން އަންނާތީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝާނުން ދިވެހި ސަރުކާރާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އައި.އެލް.އޯގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އަންގާރަ ދުވަހު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, February 11, 2017

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ޗެއާރޕާސަންގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް އިންތިޙާބްވެވަޑައިގެންފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއާރޕާސަންގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް އިންތިޙާބްވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާއި ކޮލަމްބޯގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވޯޓުލުމުގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރީ ރޭ 10:00ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގަ އެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 19, 2017

އެމް.ޔޫ.އޯގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރުދުވަހު ރ. ދުވާފަރުގައި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ހިމެނޭ އެމް.ޔޫ.އޯގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރު ދުވަހު ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށްހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ރ. ދުވާފަރުގައެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ގޮވާލާ އެމް.ޑީ.ޕީން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, January 15, 2017

ކައުންސިލް އިންތިކާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލް ކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފި

2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 14 ޖެނުއަރީ 2017 ތާރީޚުގައި އޮންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް، އިންތިޚާބަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، 14 ޖެނުއަރީ 2017 ތާރީޚުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބު، އެތާރީޚުން ފެށިގެން 2 މަސް ދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބޭއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާތީކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, January 9, 2017

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ސަރުކާރުގެ ހޯމް އެފެއާރޒް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޙަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮސިޝަން (އެމް.ޔޫ.އޯ)ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޙަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު މިހާރު ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުންކަމަށާއި ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަން ކުރަމުން ދަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފުވެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 5, 2017

އެ.މް.ޑީ.ޕީގެ ހަޤީގީ ބެލެނިވެރިންނަކީ ޕާޓީގެ ޝަރަފްވެރި މެމްބަރުން ކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ގެ ބެލެނިވެރިންނަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ނޫންކަމާއި އެމްޑީޕީ ގެ ޙަޤީޤި ބެލެވެރިންނަކީ ޕާޓީގެ ޝަރަފްވެރި މެމްބަރ އިން ކަމުގައި އެމްޑީޕީ ގެ ޗެއެޕާސންގެ ނައިބް ޢަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.އެމްޔޫއޯގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިން 2016 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ކަމީޔާބީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއްކާމިޔާބަކީ ގިނަ ޕާޓީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, January 4, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ މިއަދު އެ ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްބި ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާއިރު މިހާރު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އަލުން ކުރިމަތިލުމާމެދު ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, December 21, 2016

އެމްޔޫއޯގެ އިސް ވަފުދެއް ޓްވެންޑްރަމް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮސިޝަންގެ އިސް ވަފުދެއް އިންޑިޔާގެ ޓްވެންޑްރަމްއަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ތިބި ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ. މި ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމާއި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އެކި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 24 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.00 ން 600 […]

[ވިދާޅުވޭ...]