mdp_banner

Saturday, March 25, 2017

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ނިޒާމެއް. އެ ނިޒާމް ހިންގަން އެނގޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، އެ ނިޒާމް ހިންގަން އެނގޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގe ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޅ.ނައިފަރުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ފިނި ކޮޓަރީގައި ތިބެގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން އަދިވެސް ހީފުޅުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެކަން އެ ގޮތަށް ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށެވެ. ” އަދިވެސް މި ސަރުކާރު ހިންގަވަން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

މެއި 6 ކުރިމަތިވާ އިރުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރު ލިބޭނޭ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް އެބައޮތް: އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު ޢަލީ ނިޔާޒު

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު އޮން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރު ދެއްވޭނޭ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް އެބައޮތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު މާލީ ޢަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެރަށުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު ގާނޫނީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި މަސައްކަތަކީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, March 24, 2017

ހުރިހާ ރައްޔިތުން 27 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަރަން ޖެހޭ. މަސީހު ދުރުކުރުމާ އެކު ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ސިއްކަ ޖެހޭނެ: އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުވުމާ އެކު މި ސަރުކާރުގައި ސިއްކަ ޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލާއި އެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ހުކުރުވިލޭރޭ އެމްޑީޕީން ގައްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވާލައްވަން ނޫޅުއްވާ ކަމަށާއި، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, March 13, 2017

ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގެނެސްނުދޭ މައްސަލަ އޭ.ސީ.ސީ އަށާއި ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުށަހަޅައިފި

އިއްޔެ އެމް.ޑީ.ޕީން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ޙަރަކާތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށެވެ. ސަބަބަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިހާރު ހަމައެކަނި ގެނެސްދެނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގާ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތަކެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, March 1, 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން އެއްވެސްބައެއް ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

ރޭ މާރބްލް ހޮޓެލްގެ ކޮންފަރރެންސް މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 151 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ފ. އަތޮޅުގެ މުއާމަލާތުގައި ސިއްރުތަކެއް އެކުލެވޭ ކަމަށާއި އެއީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށެވެ. މި ޤަރާރަށް ތާއީދު ކުރައްވަމުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 22, 2017

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ރީރަޖިސްޓަރިވުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރީރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްޑީޕީން ފަށާފިއެވެ. ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ރިރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމަގައި މި ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 16, 2017

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުއީން މޭރީ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގައި މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި

ދުނިޔާގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުއީން މޭރީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފެބްރުވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ތަޤްރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ކުއީން މޭރީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގެ ފަރާތުނެވެ. މޫސުމަށް އަންން ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވުނު މި ހާއްސަ ކޮންފަރެންސްގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަ މިންވަރާ ގުޅޭ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 15, 2017

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން މަޖުބޫރުން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ވެެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި އައި.އެލް.އޯއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގައި، ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސިވިލް ސަރަވިސްގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންތަކަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، މުސާރަ ދަށްކޮށް އެލަވަންސް އުނިކުރުމަށް ބިރުދައްކައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުމަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުން އަންނާތީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝާނުން ދިވެހި ސަރުކާރާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އައި.އެލް.އޯގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އަންގާރަ ދުވަހު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, February 11, 2017

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ޗެއާރޕާސަންގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް އިންތިޙާބްވެވަޑައިގެންފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއާރޕާސަންގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް އިންތިޙާބްވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާއި ކޮލަމްބޯގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވޯޓުލުމުގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރީ ރޭ 10:00ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގަ އެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 19, 2017

އެމް.ޔޫ.އޯގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރުދުވަހު ރ. ދުވާފަރުގައި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ހިމެނޭ އެމް.ޔޫ.އޯގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރު ދުވަހު ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށްހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ރ. ދުވާފަރުގައެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ގޮވާލާ އެމް.ޑީ.ޕީން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ […]

[ވިދާޅުވޭ...]