mdp_banner

Sunday, January 31, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ފ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ ގެލެރީ

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, January 25, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނ.އަތޮޅުގެ ދަތުރު ފޮޓޯ ގެލެރީ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 19, 2016

ހަރުގެ ޖަލްސާ ފޮޓޯ ގެލެރީ

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, November 23, 2015

27 ނޮވެމްބަރުގެ ބޮޑު މުޒާހަރަގެ ތައްޔާރީތައް

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, November 22, 2015

11ގެ ބްރީފިންގ 22 ނޮވެމްބަރު 2015

11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 19, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ ވީޑީއޯތަށް،ވީޑިއޯ ލިބެމުންދާ ވަރަކަށް މި ކޮލަމް އަޕްޑޭޓެޑް ވަމުންދާނީ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހްގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އަލީ ނިޒާރުގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, November 15, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީ 11 ގެ ބްރީފިންގ 15 ނޮވެމްބަރު 2015

އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ހަރުގެ ޖަލްސާ ފޮޓޯ ގެލެރީ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, November 8, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ

އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, November 1, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ

އެމްޑީޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]