mdp_banner

Monday, April 14, 2014

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/025 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 20 އޭޕްރިލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލުންނަމަ elections@mdp.org.mv އަށް ކުލަކޮށް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު PDF ފޯމެޓްގައި އީމެއިލް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 6, 2014

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/020 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މިޕާޓީގެ ނަންބަރު MDP/2014/018އިއުލާންގައިވާ އިންތިޚާބު ބާއްވާ މަޤާމްތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތައް އިތުރުކޮށްފީމެވެ. 1. ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް 2. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ނައިބުރައީސް 3. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ 4. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު 5. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 6. ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 3, 2014

އިއުލާނު: އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 25 އޭޕްރީލް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 5, 2014

އިއުލާން:5 ފެބްރުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިއުލާންކުރި ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކުރުން

MDP/2014/I-010 5 ފެބްރުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިއުލާންކުރި ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކުރުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް އެދާއިރާގެ މިހާރުގެވެސް މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު އަށް ލިބިފައިވަނިކޮށް މިޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާކޮމެޓީން އެޓިކެޓް އަތުލުމުން އަލުން އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް މިޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް އިން ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު އާއިމެދު މިޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމެޓީންފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, December 31, 2013

އިއުލާން: މާލޭގެ ދާއިރާތަކުން ޕްރައިމަރީއަކައި ނުލައި ޓިކެޓް ލިބުނު މެންބަރުން

MDP/2013/I-042 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މާލޭގެ ދާއިރާތަކުން ޕްރައިމަރީއަކައި ނުލައި ޓިކެޓް ލިބުނު މެންބަރުން 24 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މާލޭގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މެންބަރުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީވެ، މިދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީއަކާނުލައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ. މާލޭގެ ދާއިރާތަކުން ޕްރައިމަރީއަކައި ނުލައި ޓިކެޓް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 26, 2013

އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

24 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މާލޭގެ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, December 23, 2013

މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް 25 ގައި އާއްމު ކުރަނީ

24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގު ޙައްގު ލިބޭ އެމް.ޑ.ޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް 25 ޑިސެމްބަރ ގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ވެބްސައިޓްގައި ޢާމު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށްއިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, December 21, 2013

އެމްޑީޕީ ‘ކެމްޕެއިން ޓްރޭނިންގ ވާރކްޝޮޕް’ 26 ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭއްވިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ނުކުންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި މެނޭޖަރުންނާ ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުނު ‘ކެމްޕެއިން ޓްރޭނިންގ ވާރކްޝޮޕް’ 26 ސަރަޙައްދެއްގައި މިއަދު ބޭއްވިއްޖެއެވެ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 19, 2013

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ބޭއްވޭ އެމްޑީޕީ ‘ޓްރެއިނިންގް ވާރކްޝޮޕް’ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖޭގެ 28 ސަރަހައްދެއްގައި

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެމްޕޭން މެނޭޖަރުންނާއި ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ‘ޓްރެއިނިންގް ވާރކްޝޮޕް’ ރާއްޖޭގެ 28 ސަރަހައްދެއްގައި ހޮނިހިރު (21 ޑިސެމްބަރ 2013) ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިހާރު ވަނީ ހަމޖެހިފައި…

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 28, 2013

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު – އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުން:

ރަށުކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް 18 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާނޭ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅަން ބައްވާ ޕްރައިމަރީސް އޮންނާނީ 30 ނޮވެމްބަރ 2013ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9 އަކުން ހަވީރު 4ގަޑި 0 މިނިޓަށެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި މާލެ ދާއިރާއަށް ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ މާލެ ސިޓީ ހޯލުގައެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ވޯޓު ފޮށި […]

[ވިދާޅުވޭ...]