mdp_banner

Friday, October 25, 2013

ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުސްތޮފާ ލުތުފީ ހއ، ހދ އަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުސްތޮފާ ލުތުފީ ހއ. އަދި ހދ.ގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު (25 އޮކްޓޯބަރ 2013) ހެނދުނު ފައްޓަވައިފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 15, 2013

ޑީއާރޕީގެ ނައިބު ލީޑަރ ގއ އަދި ގދ ގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް ނިންމަވާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރޕީ)ގެ ނައިބު ލީޑަރ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ގއ އަދި ގދ ގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް ނިންމަވާ މިއަދު (15 އޮކްޓޯބަރ 2013) މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 14, 2013

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ދާއިރާތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, October 13, 2013

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރު ރޭ ފަށްޓަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރު ރޭ ފައްޓަވައިފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 11, 2013

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިން ދަތުރު ފަށަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ކެމްޕެއިން ދަތުރެއް މިއަދު (11 އޮކްޓޯބަރ 2013)ހަވީރު ފެށޭނެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, October 10, 2013

އެމްޑީޕީގެ “އެއްބުރުން” ކެމްޕެއިން ގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ ދާއިރާތަކުގައި ކުރިއަށް

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ)އެމްޑީޕީ(ގެ “އެއްބުރުން” ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 8, 2013

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ލަންކާގެ ކެމްޕެއިން އޭޖެންޓުންނާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކާއި، ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ލަންކާގައި އުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން އޭޖެންޓުންނާއި، ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގާ އޭޖެންޓުންނާއި މިއަދު (8 އޮކްޓޯބަރ 2013) ހަވީރު ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, September 26, 2013

ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން އެބަ ޖެހޭ : ތަސްމީން އަލީ

ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ޖެހޭ ކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރޕީ)ގެ ލީޑަރ ތަސްމީން އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

%88 ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބަސްބުނީމާ، އެބަހާއި މެދު އެއްވެސް އިތުރު ފަރާތަކުން ބުނާނެ މާމޮޅު ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ – އީވާ އަބްދުﷲ

ބަޣާވާތަކަށްފަހު %88 ރައްޔިތުން ނިކުމެ ވޯޓުލައި، އެރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނުމުން އެކަމާއި މެދު އިތުރު ފަރާތަކުން ދައްކާނެ މާމޮޅު ވާހަކައެއް ނޯންނާނެކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕަރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, September 25, 2013

ގާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއިން ބައެއް ވިޔަސް މަޑު ޖައްސާލުން، ބާތިލްކުރުން އަދި ހިފެހެއްޓުމުގެ ހައްގު އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ލިބިގެނެއްނުވޭ : އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ގާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއިން ބައެއް ވިޔަސް މަޑުޖައްސާލުން، ބާތިލްކުރުން އަދި ހިފެހެއްޓުމުގެ ހައްގު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]