mdp_banner

Wednesday, June 10, 2015

ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން މިރޭ ނަލަހިޔާ ކައިރީ ކުރެވުނު ސުލްހަވެރި އިހްިޖާޖުގެ ތެރެއިން

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, June 7, 2015

މ.ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދެއްވި ރައްޔިތުންނަށް އެމް.ޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރަތުން މ.ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަ ކުރެއްވި އަހްމަދު ރާޒީ އަށް ވޯޓު ދެއްވި ހުރިހަ ރައްޔިތުންނަށް އެމް.ޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ޝިފާޒް މ.އަތޮޅުގައި ހުންނަވައިގެން ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީއަށްދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ނިމިގެން ދިޔަ ދިއްގަރު ދާއިރަގެ އިންތިހަބަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ދިޔަ އިންތިހާބެއްކަމަށް ބަލައި ނުގަނެވެނެކަމަށެވެ. އަދި މި އިންތިހަބު ނިމިގެން މިދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, June 4, 2015

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ލާ އިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް 12 ޖޫންގައި މާލެއަށް

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, June 3, 2015

ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި މިއަދު އަނދުން ނޭޅުވޭނެ ކަމަށާއި ތަރައްގީއަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށްވޯޓު ދެއްވުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ދިއްގަރު ދާއިރަގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ހަރުގެގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސަގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ދިގު 30 އަހަރުގެ މާޒީއަށް ދިއުމަށް ޕީޕީއެމް އަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ކުރިމަގައްޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ރާޒީއަށް ޥޯތު ދެއްވުމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިގައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް މިވަނީ މުޅިންހެން މަސްހުނިވެފައިވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބެނުންވާކަމަށެވެ. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކި އެކި ޒާތުގެ އެހީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, June 1, 2015

އައްޑޫގައި ރޭ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫގައި ރޭ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި އައްޑޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްވަނީ ބައިވެރިވެ އެ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިނަށް ހިއްވަރުދެއްވާފައެވެ. އެމް.ޑީޕީ، ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓިގެ އިސްބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވި މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި އައްޑޫ ހުޅުދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, May 30, 2015

ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 21, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 21މެއި، 22މެއި

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 14, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ އިސްވެރިން ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންން، ދައުލަތުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރުންން، ކޮމިޓީ މުޤައްރިރުނާްއި ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްލައްވައިފި

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 28, 2015

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު އެއްވުން މިރޭ އޮންނާނީ މާފަންނު ޖަޒުބާތު ޖަގަހައިގައި

ގައުމީ ހަރަކާތުން “އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން” މި ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ އެއްވުން މިރޭ އޮންނާނީ މާފަންނު ޖަޒުބާތު ޖަގަހައިގައި ކަމަށް އެ ހަރަކާތުން ބުނެފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 19, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 19 އޭޕްރިލް 2015

[ވިދާޅުވޭ...]