mdp_banner

Wednesday, June 3, 2015

ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި މިއަދު އަނދުން ނޭޅުވޭނެ ކަމަށާއި ތަރައްގީއަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށްވޯޓު ދެއްވުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ދިއްގަރު ދާއިރަގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ހަރުގެގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސަގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ދިގު 30 އަހަރުގެ މާޒީއަށް ދިއުމަށް ޕީޕީއެމް އަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ކުރިމަގައްޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ރާޒީއަށް ޥޯތު ދެއްވުމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިގައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް މިވަނީ މުޅިންހެން މަސްހުނިވެފައިވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބެނުންވާކަމަށެވެ. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކި އެކި ޒާތުގެ އެހީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, June 1, 2015

އައްޑޫގައި ރޭ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫގައި ރޭ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި އައްޑޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްވަނީ ބައިވެރިވެ އެ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިނަށް ހިއްވަރުދެއްވާފައެވެ. އެމް.ޑީޕީ، ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓިގެ އިސްބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވި މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި އައްޑޫ ހުޅުދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, May 30, 2015

ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 21, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 21މެއި، 22މެއި

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 14, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ އިސްވެރިން ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންން، ދައުލަތުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރުންން، ކޮމިޓީ މުޤައްރިރުނާްއި ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްލައްވައިފި

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 28, 2015

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު އެއްވުން މިރޭ އޮންނާނީ މާފަންނު ޖަޒުބާތު ޖަގަހައިގައި

ގައުމީ ހަރަކާތުން “އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން” މި ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ އެއްވުން މިރޭ އޮންނާނީ މާފަންނު ޖަޒުބާތު ޖަގަހައިގައި ކަމަށް އެ ހަރަކާތުން ބުނެފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 19, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 19 އޭޕްރިލް 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 18, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 18 އޭޕްރިލް 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 16, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 16 އޭޕްރިލް 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 15, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 15 އޭޕްރިލް 2015

[ވިދާޅުވޭ...]