mdp_banner

Tuesday, September 27, 2016

އެމް.އޯ..ޔޫގެ ޕްރެސް ބްރިފިންގ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)އިން އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ މިޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝީފާޒެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު އެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, December 29, 2015

ކަރެކްޝަންސްއިން ރައީސް ނަޝީދަށް އެރުވި ސިޓީގެ ތަހުޤީގާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރީފާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އެދި ސިޓީއެއް އެމް.ޑީ.ޕީން ފޮނުވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮްކްރެޓިކް ޕާޓީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. 19 ޖުލައި 2015 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ގެއަށް ބަދަލުކުރެއްވިކަމަށް ނިންމަވައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އިން އެ މަނިކުފާނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 27, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރޭގެ އިހްތިޖާޖަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައި އެކަކު ހައްޔަރުކުރި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ރޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ އިދާރާ ކުރިމަތީ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ “ސީދާ ހަރަކާތް”، އެއްވެސް އިންޒާރެއް ނުދީ ފުލުހުން ރޫޅާލައި އެކަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ބައިވެރިވި މި އިހްތިޖާޖު ފެށުމުގެ ކުރިން އެހެން ރޭތަކެކޭ ހިލާފަށް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގެ ބެލްކަނީގައި ތިއްބަވައިގެންނެވެ. މާފަންނު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, October 22, 2015

އެމްޑީޕީގެ އެއްވުން ބާއްވާނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު

ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުޅި ދުނިޔެއާ ރާއްޖޭގެ ތާއީދު އޮތް ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމަކީ ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމެއްނޫންކަމަށް އަލީ އާޒިމް މިއަދުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރެސްކޮންފަރރެންސްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ކުރައްވަންވީ ކަމަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ޖަލަށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެންމެންވެގެން ހިންގަންވީ ޤައުމު ކަމުގަވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސްޓްރެޓަޖީ ފެއިލް ވެފައިވާކަން މިހާރު އެންގެން ވެއްޖެކަމަށެވެ. ޤައުމު މިހާލަތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހުރިހާ އެންމެން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 20, 2015

އެމްޑީޕީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ވަފުދުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޕާރލިމެނޓުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ވަފުދެއް ބެލްޖިއަމްގެ ބްރެސަލްސްއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޕާރލިމެނޓުގެ ހާރިޖީ ކަންކަމާއި ދިފާއީ ކަންކަމާއިބެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އެޑުއަރޑް ކޫކަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި ވައިސް ޗެއާރ އޮފް ޑެލެގޭޝަން އޮފް ރިލޭޝަންސްވިތު ކަންޓްރީސް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ ، ހާރިޖީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އިތުރުން އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ދިފާއި ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 19, 2015

އެމްޑީޕީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ވަފުދެއް ބެލްޖިއަމްގެ ބްރެސަލްސްއަށް

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ވަފުދެއް ބެލްޖިއަމްގެ ބްރެސަލްސްއަށް ފުރައިފިއެވެ. ބެލްޖިއަމްއަށް ފުރާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އެކޮމެޓީގެ ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ އަދި އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގް ކަމަށެވެ. އެދަތުރުގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, October 18, 2015

ސީދާހަރަކާތުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 13, 2015

ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިހްތިޖާޖުތަށް މި ހުކުރު ދުވަހު ފެށޭނެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގެި ސިޔާސީ ހައްޔަރީންނާއި ޤައިރު ޤާނޫނީގޮތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިފާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ އިހްތިޖާޖްތަށް ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެތަކެއް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެރަށެއްގައި ތިބެގެން މުޒާހަރާ ކުރުމަށް މި މަހުގެ 16 ވާ ހުކުރުދުވަހު ގެ 16:00ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, October 4, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތަށް 4 އޮކްޓޫބަރު 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, September 17, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2015

[ވިދާޅުވޭ...]