mdp_banner

Saturday, May 10, 2014

އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުނުްގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ

އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުނުްގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުނުްގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 30, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ 30 އޭޕްރިލް 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ 30 އޭޕްރިލް 2014 އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ 30 އޭޕްރިލް 2014 ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 29, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 (29 އޭޕްރިލް 2014) ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 (29 އޭޕްރިލް 2014) ވަގުތީ ނަތީޖާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 (29 އޭޕްރިލް 2014) ވަގުތީ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް 1 މެއިގައި އެމްޑީޕީން ނުކުންނަނީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 1 މެއިވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުން މުޅިރާއްޖޭގައި އޮންނާނެއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އައިއެލްއޯގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ހިނގާ ދެބަސްވުން ހައްލު ކުރުމަށް ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަގުތީ ނަތީޖާ 28 އޭޕްރިލް 2014

ވަގުތީ ނަތީޖާ 28 އޭޕްރިލް 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ 28 އޭޕްރިލް 2014 ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 23, 2014

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް

MDP/2014/029 މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބްތައް މާލޭގައި ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ. މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތައްތަނާއި ތާރީޚްތައް ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, April 14, 2014

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/025 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 20 އޭޕްރިލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލުންނަމަ elections@mdp.org.mv އަށް ކުލަކޮށް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު PDF ފޯމެޓްގައި އީމެއިލް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 6, 2014

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/020 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މިޕާޓީގެ ނަންބަރު MDP/2014/018އިއުލާންގައިވާ އިންތިޚާބު ބާއްވާ މަޤާމްތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތައް އިތުރުކޮށްފީމެވެ. 1. ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް 2. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ނައިބުރައީސް 3. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ 4. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު 5. ގދ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 6. ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 3, 2014

އިއުލާނު: އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 25 އޭޕްރީލް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 5, 2014

އިއުލާން:5 ފެބްރުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިއުލާންކުރި ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކުރުން

MDP/2014/I-010 5 ފެބްރުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިއުލާންކުރި ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކުރުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް އެދާއިރާގެ މިހާރުގެވެސް މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު އަށް ލިބިފައިވަނިކޮށް މިޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާކޮމެޓީން އެޓިކެޓް އަތުލުމުން އަލުން އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް މިޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް އިން ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު އާއިމެދު މިޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމެޓީންފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]