mdp_banner

Thursday, March 5, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 5 މާރޗް 2015 (ބުރާސްފަތި)

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, March 4, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 4 މާރޗް 2015 (ބުދަ)

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, March 3, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 3 މާރޗް 2015 (އަންގާރަ)

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, March 2, 2015

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު ރައީސް ޔާމިންގެ އިނގިލިފުޅުގެ އިޝާރާތުން ފެނިވަޑައިގެންފި. ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޗެއާރޕާރސަން އަލީވަ ހީދާއި ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް ސޯލިހް ފުރަތަމަވެސް އަލި އަޅުއްވާލެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ، ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ރޭ އެޑްމިޓްކުރެއްވި ހަބަރަށެވެ. ޖެނެރަލް ދީދީގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާއި ދޭތެރޭ އެމް.ޑީ.ޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު 3 ނޮވެމްބަރުގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ބާޢީނާއި ކުރިމަތިލާ ޓެރަރިސްޓުން ބަލިކުރުމުގެ މޭސްތިރިންގެ ތެރޭގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, March 1, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 1 މާރޗް 2015 (އާދިއްތަ)

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, February 24, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީ-ޖޭޕީ ސީދާ ހަރަކާތް 24 ފެބްރުއަރީ 2015 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުރިމަތީ އޮނާނެ

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 24 ފެބްރުއަރީ 2015 (އަންގާރަ)

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 23, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 23 ފެބްރުއަރީ 2015 (ހޯމަ)

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, February 22, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 22 ފެބްރުއަރީ 2015 (އާދިއްތަ)

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 19, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 19 ފެބްރުއަރީ 2015 (ބުރާސްފަތި)

[ވިދާޅުވޭ...]