mdp_banner

Tuesday, June 10, 2014

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ޕޯސްޓަލް ވޯޓް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ޕޯސްޓަލް ވޯޓް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, June 1, 2014

އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު (މާލީ) އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/035 އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު (މާލީ) އިންތިޚާބް 2014 މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު (މާލީ) އިންތިޚާބް 29 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ މެންބަރުން 15 ޖޫން 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ޖޫން 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހ.ޝަރާޝާ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އަށް އިންތިޚާބަށްކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމާއި ތާއީދުފޯމް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭފޯމާއި ތާއީދު ފޯމް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 12, 2014

އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

MDP/2014/031 އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ 9 މޭ 2104 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ޕާޓީގެ އަންހެނުންރޫޙް އަދި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, May 10, 2014

އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުނުްގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ

އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުނުްގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ އަންހެނުންގެ ރޫޙް އަދި ޒުވާނުނުްގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 30, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ 30 އޭޕްރިލް 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ 30 އޭޕްރިލް 2014 އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ 30 އޭޕްރިލް 2014 ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 29, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 (29 އޭޕްރިލް 2014) ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 (29 އޭޕްރިލް 2014) ވަގުތީ ނަތީޖާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 (29 އޭޕްރިލް 2014) ވަގުތީ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް 1 މެއިގައި އެމްޑީޕީން ނުކުންނަނީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 1 މެއިވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުން މުޅިރާއްޖޭގައި އޮންނާނެއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އައިއެލްއޯގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ހިނގާ ދެބަސްވުން ހައްލު ކުރުމަށް ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަގުތީ ނަތީޖާ 28 އޭޕްރިލް 2014

ވަގުތީ ނަތީޖާ 28 އޭޕްރިލް 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ 28 އޭޕްރިލް 2014 ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 23, 2014

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް

MDP/2014/029 މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބްތައް މާލޭގައި ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ. މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތައްތަނާއި ތާރީޚްތައް ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, April 14, 2014

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/025 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 20 އޭޕްރިލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލުންނަމަ elections@mdp.org.mv އަށް ކުލަކޮށް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު PDF ފޯމެޓްގައި އީމެއިލް […]

[ވިދާޅުވޭ...]