mdp_banner

Saturday, April 22, 2017

އަތަށް ލިބޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއް: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ވެސް އަތަށް އެ ލިބޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ ވަރަށް މުގައްދަސް ނިންމުމަކަށް ހުރަސްއަޅާ ފަރާތެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, April 21, 2017

އެމްޑީޕީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވައިފި

އެމްޑީޕީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ރޭ މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ހ. ތަނޑިރަތްމާގޭ ގައި ހުޅުވި މި ޖަގަހައަކީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުޅުވި ޖަގަހައެކެވެ. މި ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އަލީ ޝިޔާމް އާއި، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. އިބްރާހީމް ދީދީ އާއި، ތައުލީމާއި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 20, 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ މިއަދު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ މިއަދު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިފާޒު ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާ އެކު ސަރުކާރުން ބޭއްވި މަހާސިންތާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ ކިތަންމެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިގެން ސަރުކާރުގެ ރަނގަޅުކަން ބޭރު ދުނިޔެއަށް ދައްކަން އުޅުނު ނަމަވެސް އެކަމެއް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 19, 2017

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނޭ: ހަސަން ލަތީފް

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މައި އޮފީސް ކުރިމަތީގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނޭ ކަމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 13, 2017

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު އެކީގައި އެ ތިއްބެވީ އެއް މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރައްވާތީ – މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު އެކީގައި އެ ތިއްބެވީ އެއް މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރައްވާތީ ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ހަރުގެ، މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދާއި، ރައީސް މައުމޫނާއި، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި ޝެއިޚް އިމްރާން އަކީ ތަފާތު އެކި ސިޔާސީ ފިކުރުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 11, 2017

ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ކޮންނަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ކަށްވަޅު: ޙަސަން އަފީފް

މި ސަރުކާރު އޮތީ ވަރަށް ބަލިކަށިވެފައި ކަމަށާއި، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މިހާރު ކޮންނަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ކަށްވަޅު ކަމަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މ. ކުނޫޒުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދަ އިންތިހާއަށް އެކުލެވޭ، ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ތާޢީދެއް ނެތް ބަލިކަށި ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 8, 2017

މިނިވަން ކަމާއެކު ބަސް ނުބުނެވޭ ނަމަ އުމުރު ދުވަހު އަދަގޮނޑީގައި އޮންނަން ޖެހުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތް: ޢަލީ ނިޒާރު

މިނިވަން ކަމާއެކު ބަސް ބުނުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ހައްގު ނެތް ނަމަ އުމުރު ދުވަހު އަދަގޮނޑީގައި އޮންނަން ޖެހުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ފ.ފީއަލީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 2, 2017

ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުން އެތައް ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓަވައިލެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ އަސާސީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަނެ، މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ބާރުކަނޑުވާލުމާއި، ސިޔާސީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 1, 2017

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލެއް ހޮވައިފިނަމަ އެރަށަކަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނާންނާނެ. ސަރުކާރުން ކަމެއް ކޮށް ނުދިނަސް ކައުންސިލްތަކުން ތިބޭނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން: ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ރަށްރަށަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނާންނާނޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެރަށްރަށަށް އެއް ކަމެއް ކޮށް ނުދިނަސް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްތަކުން ތިބޭނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ރަށްރަށަށް ތަރައްގީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 3, 2017

މާލެ އަތޮޅު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

މާލެ އަތޮޅުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ މި ހަފްތާގެ ބުދަދުވަހު ( 4 / ޖަނަވަރީ) ރޭ މާލޭގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން

[ވިދާޅުވޭ...]