mdp_banner

Sunday, March 17, 2013

ޕީޖީގެ ރައީސްކަމަށް އިބޫ، ނައިބު ލީޑަރުކަމަށް ހަތަރު މެމްބަރަކު!

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުކަމަށް މިހާރު ވެސް ލީޑަރުކަމުގައި ހުންނެވި، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކުރިމަތި ލައްވައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނައިބު ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް ހަތަރު މެމްބަރަކުވަނީ ކުރިމަތި ލައްވާފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, March 6, 2013

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރ މަޖްލީހަށް އިންޒާރު ދީފި

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމުން އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލަން ގޮވާ އިޙްތިޖާޖްކުރުމަށް ނިކުތް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ދީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މިވަގުތު، މަޖްލީހުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ތާވަލުނުކޮށްފި ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނެ މި ޕާޓީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރ އަލީ ވަޙިދު މަޖްލީހަށް އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 13, 2013

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ދަތުރު ފަސްކޮށްފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީގެ) ޕާލިއަމަންޓްރީ ގްރޫޕުން އިސްނަންގަވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ދަތުރު ކުއްލިގޮތަކަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ފެއްޓެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ފަސްކުރެއްވީ، ރައީސް ނަޝީދު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, February 12, 2013

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ތަކެއް ފައްޓަވަނީ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީގެ( ޕާލިއަމަންޓްރީ ގްރޫޕުން އިސްނަންގަވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކެއް މާދަމާ ) 13 ފެބްރުއަރީ 2013 ވާ ބުދަ ދުވަހު( ފައްޓާވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޓީމު ދަތުރުކުރާނީ ލ. އަތޮޅުގެ ރައްތަކަށެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 11, 2013

ނޫސްބަޔާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް ފުލުހުން ވަން ވަނުން ކުށްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ދިރިއުޅުއްވާ ރަބީޢީމަންޒިލަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އެސް.އޯ. ފުލުހުން ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ވަދެ، އެގެކޮޅުގެ ޙުރުމަތާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޙުރުމަތް ގެއްލޭގޮތަށާއި، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިމްތިޔާޒަށާއި މުޅި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގަނެފައިވާތީ އެކަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]