mdp_banner

Tuesday, May 26, 2015

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް މ.އަތޮޅަށް ފުރައިފި

ދިވެހި ރައޔިރުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް މ. އަތޮޅަށް ފުރައިފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ލެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު އަލީ ޝިޔަމް ، މާލޭ ސިޓީ މެޔާރ މުޙައްމަދު ޝިހާބު އަދި ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު އުނިމާ އާދިލްއެވެ. ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަލްވަދާއު ދެންނެވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 22, 2015

މ.އަތޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން މިހާރު މ.މަޑުއަވަރީގައި ގައުމީ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, May 19, 2015

އަނިޔާވެރިކަން ނިންމޭނީ ބާރުތައް ވަކިކޮށްގެން

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 1, 2015

މޭޑޭގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިހާތަނަށް ރަށްރަށުން 7000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މާލެ އަތުވެއްޖެ

މޭޑޭގެ ހަރަކާތަށް ރަށްރަށުން ގާތްގަނޑަކަށް 7،000 މީހުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ން ބުނެފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 30, 2015

ހދ.ކުމުންދޫ އާއި ގއ.ދާންދޫ އިން އެމްޑީޕީއާ ޕެޓިޝަން ފޯމު ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ހދ.ކުމުންދޫ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަން ފޯމު އެމްޑީޕީ އޮފީހާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 29, 2015

ގއ.ކޮލަމާފުއްޓާއި ތ.ކިނބިދޫން މޭޑޭގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މާލެ އަތުވެއްޖެ

މޭޑޭގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގއ.ކޮލަމާފުއްޓާއި ތ.ކިނބިދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 26, 2015

މެއި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު މި ނުކުންނަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިނަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ބިރުވެރިކަމުން އެ ދެ މުވައްސަސާ ސަލާމަތް ކުރަން : ޝިފާޒް

މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިނަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, April 24, 2015

އެމްޑީޕީގެ އިސް ވަފްދެއް ފާފު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ އިސް ވަފްދެއް ފާފު އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ތުޅާދޫ ބޮޑު މަގަށް އަންނި މަގުގެ ނަމުން ނަން ދީފި

ބ. ތުޅާދޫގެ ވަށައިގެން އޮންނަ އެ ރަށުގެ އެންމެ ބޮޑު މަގަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކޮށް “އަންނި މަގު”ގެ ނަމުން މިއަދު ނަން ދީފި އެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 22, 2015

ފެބުރުއަރީ 27 ގައި ނުކުތް މީހުންގެ ދެ ގުނަ މެއިޑޭ ގައި ނިކުންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ދެ ގުނަ މެއިޑޭ ގައި މަގުތަކަށް ނިކުންނާނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (މާލީ) އަލީ ނިޔާޒު (ނިޔާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]