mdp_banner

Tuesday, September 2, 2014

ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

MDP/2014-049 ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ 29 އޮގަސްޓް 2014 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ. ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު މާލީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, September 1, 2014

މ ކޮޅުފުށި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

މ ކޮޅުފުށި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީelections@mdp.org.mv އަށެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މިޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ފުރަންޖެހޭ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, August 26, 2014

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ އިންތިޚާބް 2014

މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ އިންތިޚާބް 29 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މާލޭ ސިޓީ ހޯލްގައި އަދި ރަށްރަށުގެ ހަރުގެތަކުގައި ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 8.00 އަށެވެ. މިއިންތިޚާބްތަކުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިން، ވޯޓު ދެއްވުމަށް މިޕާޓީން އެދެމެވެ. 26 އޯގަސްޓް 2014

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, August 15, 2014

Greetings on Indian Independence Day

The Maldivian Democratic Party extends congratulations and best wishes to the people of India on the auspicious occasion of the 68th Independence Day of India

[Read More...]

Sunday, August 10, 2014

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން

MDP-2014-DN-017 އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން ކަޅު ހުކުރު ފާހަގަ ކުރުން 12 އޯގަސްޓް 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި މާލޭ ސިޓީ ހޯލް ގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި، އިސްލާޙަށް ލޯބި ކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. 10 އޮގަސްޓް 2014

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, August 9, 2014

ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

MDP/2014/049 8 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ 8 އޯގަސްޓް 2014 ވީ ހުުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އައްޑޫސީޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ އެވެ. ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, August 6, 2014

29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން

MDP/2014/040 29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން 29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.  މަޤާމް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް   ޗެއަރޕާސަން 1 އަލީ ވަހީދު ބަނދަރު ހދ ކުޅުދުއްފުށި   ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު (މާލީ) 1 ޢަލީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, August 4, 2014

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ އެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, July 24, 2014

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, July 22, 2014

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2014-045 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 4 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]