mdp_banner

Wednesday, April 22, 2015

ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ މ. ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ މ ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މި ޕާޓީގެ މެންބަރުން 26 އޭޕްރިލް 2015 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީelections@mdp.org.mv އަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 15, 2015

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިންގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެ

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހަރަކާތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެއެވެ. މާދަމާރޭ 9 ޖަހާއިރު ފަށާ މި ޖަލްސާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން މި ޙަރަކާތުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދައްކަވާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގެ އިތުރުން 17 އޭޕްރީލް 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, March 3, 2015

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ އަންހެން މެންބަރުންނާއި އަދި އިންސާފަށް ލޯބިކުރައްވާ ހުރިހާ އަންހެން ބޭފުޅުން 3 މާރޗް 2015، މިރޭ 8:30 އަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން.

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, February 21, 2015

ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ 2015 ނަތީޖާ

MDP/2015/071 ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ 2015 ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ ރ އަލިފުށި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާއެވެ. ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން 2015 ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 12, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/070 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 28 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 17:00 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 19 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, February 10, 2015

Job Opportunity: Finance Officer

MDP/2015/02 10th, February 2015 JOB OPPORTUNITY MDP Secretariat invites qualified and interested candidates to apply for the position of finance officer for the party Secretariat. Qualification and Requirements: GCE A’ Level 2 passes (‘C’ and above) including Accounting. Fluency in written and spoken English Fluent in excel and other MS Softwares Previous experience in a […]

[Read More...]

Wednesday, February 4, 2015

ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް އިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2015/I-069 ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް އިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ރ އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 12 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމައްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, January 23, 2015

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިގަތް ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ މި މަތިވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަޙްނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕ) އިން އަރިސްކުރަމެވެ. ދިވެހިން އިސްލާމްވުމަށް މާތް ﷲ މެދުވެރިކުރެއްވި ޢަބުލް ބަރަކާތު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީއާއި ރަސްގެފާނު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުﷲ (ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު) ގެ ފުރާނަފުޅަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލެއްވުމަށާއި، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތީގައި ދިވެހިން ތާއަބަދަށް ލެހެއްޓެވުމަށް ދުޢާދަންނަވަމެވެ. އާމީން! 23 ޖެނުއަރީ 2015 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުން

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމަކީ ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށާއި މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ލިބުނު ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ފުން ހިތާމައެކެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަލް ސަޢުދު އަށާއި ރަސްގެފާނުގެ ޝާހީ ޢާއިލާއަށާއި ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ތަޢުޒިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ފުރާނަފުޅަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 22, 2015

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަމީން އާންމު (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން. މުސާރަ: ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއް މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޖެނުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 12.00ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]