mdp_banner

Monday, October 24, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގައި ޕާޓީ ޓިކެޓުހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ޕަރިއިމެރީ އޮންނަ ކައުންސިލް ތަކުގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓު އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017 ، ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް ދާއިރާ ލިސްޓު A01 HOARAFUSHI CONSTITUENCY A02 IHAVANDHOO CONSTITUENCY A03 BAARAH CONSTITUENCY […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 3, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް 7799772 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017 އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, August 13, 2016

އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް

އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, August 8, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑތުންގެ ނަންނައް އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑތުންގެ ނަންނައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, June 17, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, June 6, 2016

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި ދަރުމަ އާއި ސަވާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, May 4, 2016

ޢިއުލާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ތިރީގައި މިވާ މަގާމަށް މި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދި 8 މެއި 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. 1) އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް އޮފިސަރ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, March 12, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި މާރިޗް 11 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިޙާބުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, February 28, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް 2016

އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭތުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ މި ޕާޓީގެ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ ވޯޓުލުން 11 މާރޗް 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1400 ން ހަވީރު 1700އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 1, 2016

އިއުލާން

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބް 2016 ގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]