mdp_banner

Wednesday, January 13, 2016

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

ިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ މުނާސަބާގައި އެންމެހާ ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެދެނީ މިއަހަރަކީ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފަސޭހަކަމާއި ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ވުމަށެވެ. 13 ޖެނުއަރީ 2016

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, December 28, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) ނިޔާވުމުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން:

އެމް.ޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ފުންހިތާމައިގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި އެމަރުޙޫމުގެ އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުމަށް ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޕާޓީގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމް ގެ މެމަބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) އަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީ ޓީމްގެ މެމްބަރެކެވެ. އަލީ ޝިފާހް ( ބޮޑީ އައްޔަ) އަކީ މި ޕާޓީންން ކުރަމުން އައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, December 20, 2015

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި) އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި) ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި އެ މަރުޙޫމްގެ އާއިލާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޤައުމީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދާއި ވިޔަފާރީގެ މައި ތަނބެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިރޮނގުން މަތިވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވާފައިވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 30, 2015

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީގެ ލޮބުވެތި މާމާފުޅު ޢާއިޝަތު އާދަމް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ޢާއިޝަތު އާދަމް އަވަހާރަވެފައިވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު އުމުރުފުޅުން 95 އަހަރުގައެވެ. އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު އާދަމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލެއްވުމަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުން ދުޢާކުރާހިނދު، ޢާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރުކުރެއްވުމަށް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އާމީން! 30 އޮކްޓޯބަރ 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, October 25, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/081 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 ތިރީގައި މިވަނީ 24 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކުގެ ނަތީޖާ އެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 23, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އ.ދ ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއާރ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ އިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ގްލޯބަލް ލީޑަޝިޕް އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. މި އެވޯޑު ޑރ ޝަހީދާއި ހަވާލުކުރެއްވުން އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ގައި ނިއު ޔޯކްގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ (ޔޫއެންއޭ-ޔޫއެސްއޭ) އިން އެމަނިކުފާނަށް އެ އެވޯޑު ދެނީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 13, 2015

އިއުލާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއެއް އެކުލަވާލުމަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާތީ ތިރީގައި މިވާ މަގާމުތަކުގައި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދި 22 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް އޮފިސަރަށެވެ. 1) އެޑްމިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, October 8, 2015

އިސްމާއީލް ރަޝީދު (ހ.ނޫރާނީފެހި، މ.މާޑު) އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން

އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް އަގުހުރި ގިނަގުނަ ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު (ހ.ނޫރާނީފެހި، މ.މާޑު) އުމުރުފުޅުން 83 އަހަރުގައި 07 އޮކްޓޯބަރ 2015 ދުވަހު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި އެބޭފުޅާގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ ތަރުބިއްޔަތާއި އިހްތިރާމް ލިބެނިވި ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް، އެމްޑީޕީގެ ހީވާގި މެމްބަރުންނަށް ޢަމަލީ ގޮތުން ދައްކަވައިދެއްވި ނަމޫނާ މެމްބަރެއް ކަމުގައެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލު ކަމާއި ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ވެރިކަން ފަދަ ދައުލަތުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, October 7, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/080 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކުގެ ވޯޓްލުން 24 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު 2:00 ން ހަވީރު 5:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގީމެވެ. ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ މާލޭއާއި ވޯޓްލުން އޮންނަ ރަށްރަށުގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/079 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހ.މިސްޓީނައިޓް، ކ.މާލެ ވަނީ މިއިންތިޚާބުން ނަން އަންބުރާ ގެންދަވާފައެވެ. ވީމާ މިދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމް އިންތިޚާބްކާނުލައި ހަސަން ލަތީފް ހ ސީވީޑް، ކ.މާލެ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. 7 އޮކްޓޯބަރ 2015

[ވިދާޅުވޭ...]