mdp_banner

Tuesday, January 20, 2015

“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން” ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން މިރޭ 09:00ގައި މ.މާފަންނު ވިލާ ކައިރިގައި އޮންނާނެއެވެ.ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 13, 2015

ށ.މިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު

ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިން ހުސްވެފައިވާ ދެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ދެގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 20 ޖެނުއަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމައްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީelections@mdp.org.mv އަށެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މިޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, December 21, 2014

އިއުލާން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތައް 2014ވަނަ އަހަރު މިވަނީ ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުނާއި ލީޑާރޝިޕްގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކީ ނިންމާލެވިފައެވެ.ފެށިގެންދާ އާ މީލާދީ އަހަރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޙާއްސަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުނަށް ފާގަތި އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި މާތްﷲ މިންވަރު ކުރަޢްވާށި. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (28،29،30،31) މިދެންނެވި ތާރީޙް ތަކުގައި ބަންދު ވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.އަދި ދެން ދިވެހި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 18, 2014

ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމެރީ

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު

[ވިދާޅުވޭ...]

ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 24 ޑިސެމްބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމައްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, November 29, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, November 21, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/062 އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 މިޕާޓީގެ، ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. ދާއިރާ މަޤާމް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ރައީސް 1 ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް ދަނބުރުއްދޮށުގެ / ށ ބިލެތްފަހި ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ރައީސް 2 ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ / ށ ފޭދޫ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 20, 2014

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

MDP/2014/061 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމްތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަމީން އާންމު (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން. މުސާރަ: ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއް އަމީން އާންމުގެ ނައިބު (ޑެޕިއުޓީސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: ރަގަޅު ތައުލީމެއް ލިބިފައިވުމާއިއެކު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމްޑީޕީ ކުޅުދުއްފުށި/ދިއްދޫ ދަތުރު

އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް 60 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޯޑިންގ ފާސް ހޯއްދެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ގުޅުއްވައިގެން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ. ފޯން: 7777879، 7772457 20 ނޮވެމްބަރު 2014

[ވިދާޅުވޭ...]