mdp_banner

Friday, January 23, 2015

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުން

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމަކީ ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށާއި މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ލިބުނު ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ފުން ހިތާމައެކެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަލް ސަޢުދު އަށާއި ރަސްގެފާނުގެ ޝާހީ ޢާއިލާއަށާއި ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ތަޢުޒިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ފުރާނަފުޅަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 22, 2015

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަމީން އާންމު (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން. މުސާރަ: ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއް މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޖެނުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 12.00ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 20, 2015

ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލް އިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2015/I-068 ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލް އިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 27 ޖެނުއަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމައްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން” ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން މިރޭ 09:00ގައި މ.މާފަންނު ވިލާ ކައިރިގައި އޮންނާނެއެވެ.ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 13, 2015

ށ.މިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު

ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިން ހުސްވެފައިވާ ދެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ދެގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 20 ޖެނުއަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމައްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީelections@mdp.org.mv އަށެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މިޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, December 21, 2014

އިއުލާން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތައް 2014ވަނަ އަހަރު މިވަނީ ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުނާއި ލީޑާރޝިޕްގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކީ ނިންމާލެވިފައެވެ.ފެށިގެންދާ އާ މީލާދީ އަހަރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޙާއްސަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުނަށް ފާގަތި އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި މާތްﷲ މިންވަރު ކުރަޢްވާށި. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (28،29،30،31) މިދެންނެވި ތާރީޙް ތަކުގައި ބަންދު ވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.އަދި ދެން ދިވެހި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 18, 2014

ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމެރީ

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު

[ވިދާޅުވޭ...]

ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 24 ޑިސެމްބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމައްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, November 29, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]