mdp_banner

Monday, June 6, 2016

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި ދަރުމަ އާއި ސަވާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, May 4, 2016

ޢިއުލާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ތިރީގައި މިވާ މަގާމަށް މި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދި 8 މެއި 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. 1) އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް އޮފިސަރ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, March 12, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި މާރިޗް 11 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިޙާބުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, February 28, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް 2016

އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭތުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ މި ޕާޓީގެ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ ވޯޓުލުން 11 މާރޗް 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1400 ން ހަވީރު 1700އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 1, 2016

އިއުލާން

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބް 2016 ގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ލ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުކަމުގައި ހުންނެވި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މެމްބަރ، ލ.މާވަށު އަކިރިއާގެ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް މެދުވެރިވެ، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި މި ޕާރޓީ އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އުމުރުފުޅުން 33 އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ނިޔާވެފައިވަނީ ޑިންގީއެއްގައި މަސް ބޭނުއްވުމަށް ނުކުމެ އުޅުއްވަނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލުމުގެ ސަބުން އޭނާ މޫދަށް ގެނބުނު ހިތާމަވެރި ޙާދިސާގައެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 28, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2016

އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ތާއީދު ފޯމް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, January 13, 2016

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

ިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ މުނާސަބާގައި އެންމެހާ ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެދެނީ މިއަހަރަކީ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފަސޭހަކަމާއި ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ވުމަށެވެ. 13 ޖެނުއަރީ 2016

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, December 28, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) ނިޔާވުމުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން:

އެމް.ޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ފުންހިތާމައިގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި އެމަރުޙޫމުގެ އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުމަށް ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޕާޓީގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމް ގެ މެމަބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) އަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީ ޓީމްގެ މެމްބަރެކެވެ. އަލީ ޝިފާހް ( ބޮޑީ އައްޔަ) އަކީ މި ޕާޓީންން ކުރަމުން އައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, December 20, 2015

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި) އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި) ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި އެ މަރުޙޫމްގެ އާއިލާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޤައުމީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދާއި ވިޔަފާރީގެ މައި ތަނބެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިރޮނގުން މަތިވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވާފައިވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]