mdp_banner

Tuesday, January 10, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ޗެއަރޕާރސަންގެ އިންތިޚާބްގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 10 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. އިއުލާން ޝަކުވާ ފޯރމް ވޯރޓާރސް ލިސްޓް S. Hulhudhoo S. Meedhoo Sh. Milandhoo Th. Gaadhiffushi Th. Omadhoo AA. Bodufolhudhoo AA. Feridhoo AA. Himandhoo AA. Maalhos AA. Mathiveri AA. Rasdhoo AA. Thoddoo AA. Ukulhas ADh. Dhangethi ADh. Dhidhdhoo ADh. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 29, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަންގެ އިންތިޚާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 15, 2016

އިއުލާން

މިޕާޓީގެ ޗެއާރޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް 8 ޑިސެމްބަރ 2016 އިން 14 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 1- ޙަސަން ލަޠީފް، ހ.ސީވިޑް/ ކ. މާލެ އެވެ. ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, December 7, 2016

އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބް 2017

މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބް 05 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ މެންބަރުން 07 ޑިސެމްބަރު 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ޑިސެމްބަރު 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހ.ޝަރާޝާ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމާއި ތާއީދުފޯމް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭފޯމާއި ތާއީދު ފޯމް މާދަމާއިން ފެށިގެން މިޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ޕާޓީގެ އޮފީހުން ލިބެން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 17, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, November 9, 2016

4 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ނޮވެމްބަރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 3, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, November 2, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017 ގެ ފައިނަލް ލިސްޓް AA.Rasdhoo_U02 AA.Ukulhas_U02 B.Dharavandhoo_F03 B.Dhonfan_F03 B.Fehendhoo_F01 B.Fulhadhoo_F01 B.Goidhoo_F01 B.Kamadhoo_F03 B.Kendhoo_F03 B.Kihaadhoo_F03 B.Kudarikilu_F03 B.Maalhos_F02 B.Thulhaadhoo_F01 B05_KULHUDHUFFUSHI SOUTH F.Bilehdhoo_L01 F.Magoodhoo_L01 GA.Dhaandhoo_P02 GA.Kolamaafushi_P01 GA.Maamendhoo_P02 GA.Nilandhoo_P02 GA.Vilingili_P01 GDh.Faresmaathodaa_Q04 GDh.Gadhdhoo_Q05 GDh.Hoandedhdhoo_Q03 GDh.Nadellaa_Q03 GDh.Thinadhoo ha.baarah HDh.Finey_B01 HDH.KULHUDHUFFUSHI HDH.VAIKARADHOO K.Gaafaru_H01 L.Dhanbidhoo_O01 L.Gan_Thundi_O02 L.Hithadhoo_O04 L.Isdhoo_O01 Lh.Hinnavaru_G01 Lh.Naifaru_G02 N.LANDHOO N.MAAFARU N.MAALHENDHOO N.MANADHOO R.ANGOLHITHEEM R.Dhuvaafaru_E03 R.MADUVVARI R.RASGETHEEM R03_FUVAHMULAH […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 25, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގެ ޕްރައިމެރީ 2017

2017ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބްގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްއިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 4 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 25 އޮކްޓޯބަރ 2016

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 24, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގައި ޕާޓީ ޓިކެޓުހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ޕަރިއިމެރީ އޮންނަ ކައުންސިލް ތަކުގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓު އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017 ، ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް ދާއިރާ ލިސްޓު A01 HOARAFUSHI CONSTITUENCY A02 IHAVANDHOO CONSTITUENCY A03 BAARAH CONSTITUENCY […]

[ވިދާޅުވޭ...]