mdp_banner

Saturday, November 29, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ވަގުތީ ނަތީޖާ

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, November 21, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/062 އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 މިޕާޓީގެ، ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. ދާއިރާ މަޤާމް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ރައީސް 1 ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް ދަނބުރުއްދޮށުގެ / ށ ބިލެތްފަހި ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ރައީސް 2 ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ / ށ ފޭދޫ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 20, 2014

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

MDP/2014/061 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމްތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަމީން އާންމު (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން. މުސާރަ: ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއް އަމީން އާންމުގެ ނައިބު (ޑެޕިއުޓީސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: ރަގަޅު ތައުލީމެއް ލިބިފައިވުމާއިއެކު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމްޑީޕީ ކުޅުދުއްފުށި/ދިއްދޫ ދަތުރު

އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް 60 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޯޑިންގ ފާސް ހޯއްދެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ގުޅުއްވައިގެން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ. ފޯން: 7777879، 7772457 20 ނޮވެމްބަރު 2014

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, November 12, 2014

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 17:00 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 20 ނޮވެމްބަރ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, November 8, 2014

ޙާއްޞަ ދެންނެވުން

ރައީސް ނަޝީދު “ސިލްވިއާ އާރލް ބްލޫ މިޝަން” އެވޯޑް އާއި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބާރގްގެ ތަޅުދަނޑި ލިބިވަޑައިގެން، ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނޮވެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން އެދުވަހު 4 ނަންބަރު ފާލަން ދޮށަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ ޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. 08 ނޮވެމްބަރު 2014

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, November 4, 2014

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2014-059 ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 13 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމައްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, November 3, 2014

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަޙުނިޔާ ދެންނެވުން

1988 ގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިކުރުވި އުދުވާނީ ޙަމަލާއިން މާތް ﷲ ގެ ރަޙުމަތްފުޅުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްވުމާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 26 ވަނަ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި ހަމަ މިނޭވާގައި ރާއްޖޭގެ ދިފާޢުގައި ހަނގުރާމަކުރެއްވުމުގައި ޝަހީދުވެވަޑައިގެން އެންމެހައި ސިފައިންނާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވެވަޑައިގަތް އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ ޒިކުރާ އާލާކޮށް، އެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 28, 2014

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ހާމަކޮށް 02 ނޮވެންބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ޤައުމީ އިދާރާ (ހ.ޝަރާޝާ، ގްރައުންޑް ފްލޯ) އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ގެދޮރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ޙައްޤު ކޮމެޓީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 09 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]