mdp_banner

Saturday, January 28, 2017

LCE2017 ހ.ދ މަކުނުދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ހ.ދ މަކުނުދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 26, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 24, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, January 15, 2017

އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

މިޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި މިމަޖިލިހަށް މެމްބަރުން ހޮވާނީ ޤައުމީ މަޖިލީހުންނެވެ. ވީމާ، ކުރިމަތިލައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ސިޓީއަކުން 19 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 10, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ޗެއަރޕާރސަންގެ އިންތިޚާބްގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 10 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. އިއުލާން ޝަކުވާ ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 29, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަންގެ އިންތިޚާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, December 15, 2016

އިއުލާން

މިޕާޓީގެ ޗެއާރޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް 8 ޑިސެމްބަރ 2016 އިން 14 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 1- ޙަސަން ލަޠީފް، ހ.ސީވިޑް/ ކ. މާލެ އެވެ. ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, December 7, 2016

އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބް 2017

މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބް 05 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ މެންބަރުން 07 ޑިސެމްބަރު 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ޑިސެމްބަރު 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހ.ޝަރާޝާ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމާއި ތާއީދުފޯމް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭފޯމާއި ތާއީދު ފޯމް މާދަމާއިން ފެށިގެން މިޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ޕާޓީގެ އޮފީހުން ލިބެން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 17, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, November 9, 2016

4 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ނޮވެމްބަރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]