mdp_banner

Wednesday, August 6, 2014

29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން

MDP/2014/040 29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން 29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.  މަޤާމް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް   ޗެއަރޕާސަން 1 އަލީ ވަހީދު ބަނދަރު ހދ ކުޅުދުއްފުށި   ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު (މާލީ) 1 ޢަލީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, August 4, 2014

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ އެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, July 24, 2014

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, July 22, 2014

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2014-045 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 4 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2014-044 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކެންޑީޑޭޓަކު ހޮވުމަށް 24 ޖުލައި 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް 1 ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްރައްޒާޤު އުރަހަ / ނ.ވެލިދޫ 2 މުޙައްމަދު ސަނާޙް އެޕްރިލް / […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, July 17, 2014

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2014-043 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 21 ޖުލައި 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, July 12, 2014

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީއިން އިހްތިޖާޖު ކުރުން

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީއިން ބާއްވާ އިހްތިޖާޖު ކުރުން 12 ޖުލައި 2014، މިރޭ 10:00 ގައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީސް (ހ.ޝަރާޝާ، ސޯސަންމަގު) ކުރިމަތިން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, July 2, 2014

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 16 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން 6 ޖުލައި 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދޭފޯމް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, June 26, 2014

މިއަހަރުގެ ރަމްޟާން މަހު އެމް.ޑީ.ޕީ ގައުމީ އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ގައުމީ އިދާރާ (ސެކްރެޓޭރިއެޓް) ރަސްމީކޮށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10.00 ން މެންދުރުފަހު 2.00 އަށެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

މިއަދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަހަރީ ދުވަސް

މިއަދަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުވަހެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]