mdp_banner

Monday, June 22, 2015

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މެމްބަރޝިޕް އެންޑް ކެމްޕެއިން އެނަލިސްޓް ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ދަށްވެގެން ސާނަވީ އިމްތިހާނަކުން އިނގިރޭސި އާއި އެކު ދެ މާއްދާއިން “c” ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލު ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި ދިވެހި މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން “c” ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވުން. މުސާރަ: ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ މިންވަރެއް. މިމާޤާމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, June 17, 2015

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި، ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި، ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލާއި، ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލާއި، ކ. މާފުށީ ކައުންސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްގަރު ދާއިރާ)ގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

01 އޮގަސްޓް 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި، ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި، ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލާއި، ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލާއި، ކ. މާފުށީ ކައުންސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްގަރު ދާއިރާ)ގެ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެެވެ. މިފަދަ މަތިވެރި އަޅުކަމުގެ މަސްވަރެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު، މި ސަރުކާުރުން ނާއިންސާފުން މި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި އަދި އެނޫންވެސް ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ޖަލަށްލައި އަނިޔާވެރިވަމުން ދާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި ދަރުމަ އާއި ސަވާބު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, April 27, 2015

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މ. ދިއްގަރު ދާއިރާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނެގުން

MDP/2015/I-074 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މ. ދިއްގަރު ދާއިރާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނެގުން ރައްޔިތުންގެމަޖިލިސް މ ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 އިބްރާހީމް ޖިހާދު މ ތްރީއޭވިލާ / މާލެސިޓީ ވަނީ މި ޕްރައިމަރީ އިން ނަން އަންބުރާ ނަންގަވާފައެވެ. ވީމާ މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެމަޖިލިސް މ. ދިއްގަރު ދާއިރާއިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, April 26, 2015

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މ ދިއްގަރު ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2015/I-073 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މ ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ މ ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަމާއި އެޑްރެސް 1 އަހުމަދު ރާޟީ ކާނިގެ / މ މަޑުއްވަރި 2 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 22, 2015

ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ މ. ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ މ ދިއްގަރު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މި ޕާޓީގެ މެންބަރުން 26 އޭޕްރިލް 2015 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީelections@mdp.org.mv އަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 15, 2015

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިންގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެ

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހަރަކާތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެއެވެ. މާދަމާރޭ 9 ޖަހާއިރު ފަށާ މި ޖަލްސާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން މި ޙަރަކާތުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދައްކަވާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގެ އިތުރުން 17 އޭޕްރީލް 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, March 3, 2015

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ އަންހެން މެންބަރުންނާއި އަދި އިންސާފަށް ލޯބިކުރައްވާ ހުރިހާ އަންހެން ބޭފުޅުން 3 މާރޗް 2015، މިރޭ 8:30 އަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން.

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, February 21, 2015

ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ 2015 ނަތީޖާ

MDP/2015/071 ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ 2015 ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ ރ އަލިފުށި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާއެވެ. ރ އަލިފުށި ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން 2015 ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 12, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/070 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 28 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 17:00 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 19 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]