mdp_banner

Sunday, October 25, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/081 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 ތިރީގައި މިވަނީ 24 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކުގެ ނަތީޖާ އެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 23, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އ.ދ ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއާރ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ އިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ގްލޯބަލް ލީޑަޝިޕް އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. މި އެވޯޑު ޑރ ޝަހީދާއި ހަވާލުކުރެއްވުން އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ގައި ނިއު ޔޯކްގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ (ޔޫއެންއޭ-ޔޫއެސްއޭ) އިން އެމަނިކުފާނަށް އެ އެވޯޑު ދެނީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 13, 2015

އިއުލާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއެއް އެކުލަވާލުމަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާތީ ތިރީގައި މިވާ މަގާމުތަކުގައި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދި 22 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް އޮފިސަރަށެވެ. 1) އެޑްމިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, October 8, 2015

އިސްމާއީލް ރަޝީދު (ހ.ނޫރާނީފެހި، މ.މާޑު) އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން

އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް އަގުހުރި ގިނަގުނަ ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު (ހ.ނޫރާނީފެހި، މ.މާޑު) އުމުރުފުޅުން 83 އަހަރުގައި 07 އޮކްޓޯބަރ 2015 ދުވަހު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި އެބޭފުޅާގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ ތަރުބިއްޔަތާއި އިހްތިރާމް ލިބެނިވި ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް، އެމްޑީޕީގެ ހީވާގި މެމްބަރުންނަށް ޢަމަލީ ގޮތުން ދައްކަވައިދެއްވި ނަމޫނާ މެމްބަރެއް ކަމުގައެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލު ކަމާއި ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ވެރިކަން ފަދަ ދައުލަތުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, October 7, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/080 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކުގެ ވޯޓްލުން 24 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު 2:00 ން ހަވީރު 5:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގީމެވެ. ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ މާލޭއާއި ވޯޓްލުން އޮންނަ ރަށްރަށުގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/079 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހ.މިސްޓީނައިޓް، ކ.މާލެ ވަނީ މިއިންތިޚާބުން ނަން އަންބުރާ ގެންދަވާފައެވެ. ވީމާ މިދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމް އިންތިޚާބްކާނުލައި ހަސަން ލަތީފް ހ ސީވީޑް، ކ.މާލެ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. 7 އޮކްޓޯބަރ 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 2, 2015

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޫސް ބަޔާން

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, September 30, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/078 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, September 27, 2015

އިއުލާން

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހަކީ ޕާޓީގެ ވަރަށް މުހިންމު މަގްސަދުތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ގުނަވަނެކެވެ. މިހާތަނަށް އަންހެނުންގެ ރޫހަކީ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ބައިވެރިވާ ގުނަވަނެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ހަގީގަތްތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެސީ ދަމަހައްޓައި ގާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކޮށް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ ރޫހުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހެއެވެ. ވީމާ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒުތަކާއި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, September 17, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/077 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]