mdp_banner

Monday, November 3, 2014

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަޙުނިޔާ ދެންނެވުން

1988 ގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިކުރުވި އުދުވާނީ ޙަމަލާއިން މާތް ﷲ ގެ ރަޙުމަތްފުޅުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްވުމާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 26 ވަނަ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި ހަމަ މިނޭވާގައި ރާއްޖޭގެ ދިފާޢުގައި ހަނގުރާމަކުރެއްވުމުގައި ޝަހީދުވެވަޑައިގެން އެންމެހައި ސިފައިންނާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވެވަޑައިގަތް އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ ޒިކުރާ އާލާކޮށް، އެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 28, 2014

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ހާމަކޮށް 02 ނޮވެންބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ޤައުމީ އިދާރާ (ހ.ޝަރާޝާ، ގްރައުންޑް ފްލޯ) އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ގެދޮރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ޙައްޤު ކޮމެޓީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 09 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 27, 2014

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/056 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 15 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 17:00 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 06 ނޮވެމްބަރ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 3, 2014

ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, September 24, 2014

އެޖެންޑާ: ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުން

އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, September 23, 2014

އެމްޑީޕީގެ ޙާއްޞަ ދެންނެވުން

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ، އެރޭ ފޭދޫ ސްކޫލްގައި އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމާއިއެކު އެހެން ތާރީޚަކަށް ލަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, September 16, 2014

Job Opportunity: Media Officer

MDP Secretariat invites qualified and interested candidates to apply for the position of media officer for the party Secretariat.

[Read More...]

Monday, September 15, 2014

Job Opportunity: Finance Officer

MDP Secretariat invites qualified and interested candidates to apply for the position of finance officer for the party Secretariat.

[Read More...]

Wednesday, September 3, 2014

އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީސް މަރާމާތަށްޓަކައި ބަންދުކުރުން

އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީހުގެ އެތެރޭގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިއޮފީސް ބަންދު ވާނޭވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]