mdp_banner

Monday, June 9, 2014

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/037 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014 މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 25 ޖޫން 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން 23 ޖޫން 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމެންބަރަކު ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް އެނގޭނެގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ގްރައުންޑް ފްލޯރ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, June 4, 2014

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރުން

މިޖޫންމަހުގެ 6 ން 7 ށް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ މި ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. އަދި ކޮންގްރެސް ބާއްވާނެ ތާރީޚް ހަމަޖެހުމުން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, June 3, 2014

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިންތޚާބު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮފިތަކުގެ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 20 ޖޫން 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, June 1, 2014

އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/036 އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބް 2014 މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް އަދި ނާއިބު ރައީސްގެ އިންތިޚާބް 29 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ މެންބަރުން 15 ޖޫން 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ޖޫން 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހ.ޝަރާޝާ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އަށް އިންތިޚާބަށްކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމާއި ތާއީދުފޯމް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިންތިޚާބަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, May 27, 2014

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/034 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014 1 ޖޫން 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ގެ އިންތިޚާބްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 29 މޭ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 އަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ. 27 މޭ 2014

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 12, 2014

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/033 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014 2014 ވަނައަހަރަށް މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 1 ޖޫން 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އެގްރޫޕުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން 27 މޭ 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމެންބަރަކު ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް އެނގޭނެގޮތަށް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް ލިޔުމުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, May 4, 2014

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ދާއިމީ ނަތީޖާ

MDP/2014/031 އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ދާއިމީ ނަތީޖާ މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް 30-28 އޭޕްރިލް 2014 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ދާއިމީ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 24, 2014

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތަކަށް ބަަދަލު ގެނައުން

MDP/2014/030 މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބްތައް މާލޭގައި ބާއްވާ ތަންތަނާއި ތާރީޚްތައް އާއްމުކުރުމަށް ކުރެވުނު މިޕާޓީގެ ނަންބަރުMDP/2014/029 އިއުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ދުވަސް ތަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަންތަން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 23, 2014

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު

MDP/2014/028 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުނގެ ލިސްޓް ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 17, 2014

ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އޯޕަން ފޯރަމް ބޭއްވުން

1 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖްލިސް އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށާއި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 2 އެޕްރީލް 2014 އިން 16 އެޕްރީލް 2014 ނިޔަލަށް 2 ހަފްތާގެ ފުރުސަތެއް މިހާރު ވަނީ ދެވިފައެވެ. މި ފުރުސަތުގައި ލިބުނު ޚިޔާލު ތައް ބަހައިލެވޭ ތިރީގައި މިވާ ދާއިރާތަކަށް އިތުރަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އޯޕަން ފޯރަމްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]