Thursday, September 17, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/077 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, September 13, 2015

11 ގެ ބްރީފިންގް

މި ހަފްތާގެ 11ގެ ބްރީފިން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, August 23, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/076 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދައުރު 1 އޮކްޓޫބަރ 2015 އަށް ހަމަވާތީވެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބް 17 – 24 އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, July 25, 2015

ސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 24 ޖުލައި 2015ވަނަ ދުވަހުގައި ނެރެވުނު ބަޔާނުގެ 4ވަނަ ނުކުތާގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރެފައިވާ ވިޕްލައިން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމަކީ ސަރުކާރުގެ އިސްއެދުމަކަށްވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަކަށް ވުމާއި ، އަދި ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ސީދާގޮތުގައި ޚިލާފް ނުވާކަމަކަށް ވާތީވެ މިވޯޓުގައި ، ޕާޓީން ސަރުކާރާއިއެކު އެއްބަސްވެފަވާ ހަމައިގެމަތިން ނެރެފައިވަނީ ފްރީ ވިޕްލައިނެކެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, July 16, 2015

އިއުލާން

ފެބްރުއަރީ 2012 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މިޕާޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްކޮށް ނުވަތަ ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ނުވަތަ ހުކުމެއްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޕާޓީ ވެބް ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައިނުވާ މީހުން 20 ޖުލައި 2015 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕާޓީގެ ނަންބަރު 7602772 ހޮޓްލައިންއާ ގުޅުއްވައި އެމަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. މިމަޢުލޫމާތުއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

އައު ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތައް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގުޅިގެން މަރުޙަބާ ކިއުން

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން އައު ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަކަށް ފުރަތަމަ ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚީ ދުވަސް ކަމަށްވާތީ އެންމެހައި ދިވެހިންނަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. 1960 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން ދިއަ މުސްކުޅި ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތު ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މިއަދު ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު އައު ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ދިރާސާތަކަކަށްފަހު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ އާދަކާދަތަކާއި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލެވިގެންވާގޮތުގެމަތިން މިޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ވަރަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, July 2, 2015

ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ހުށަހެޅުން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކަކީ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަންކުރުމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި، ޗައިނާއަށް އެކަނި ބަރޯސާ ނުވެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން، ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުމާއި އިގްތިސާދީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. ރޭގައި ބާއްވާފައި ވަނީ މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިޔުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, June 22, 2015

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މެމްބަރޝިޕް އެންޑް ކެމްޕެއިން އެނަލިސްޓް ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ދަށްވެގެން ސާނަވީ އިމްތިހާނަކުން އިނގިރޭސި އާއި އެކު ދެ މާއްދާއިން “c” ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލު ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި ދިވެހި މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން “c” ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވުން. މުސާރަ: ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ މިންވަރެއް. މިމާޤާމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, June 17, 2015

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި، ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި، ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލާއި، ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލާއި، ކ. މާފުށީ ކައުންސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްގަރު ދާއިރާ)ގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

01 އޮގަސްޓް 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި، ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި، ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލާއި، ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލާއި، ކ. މާފުށީ ކައުންސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްގަރު ދާއިރާ)ގެ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެެވެ. މިފަދަ މަތިވެރި އަޅުކަމުގެ މަސްވަރެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު، މި ސަރުކާުރުން ނާއިންސާފުން މި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި އަދި އެނޫންވެސް ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ޖަލަށްލައި އަނިޔާވެރިވަމުން ދާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި ދަރުމަ އާއި ސަވާބު […]

[ވިދާޅުވޭ...]