mdp_banner

Monday, February 1, 2016

އިއުލާން

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބް 2016 ގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ލ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުކަމުގައި ހުންނެވި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މެމްބަރ، ލ.މާވަށު އަކިރިއާގެ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް މެދުވެރިވެ، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި މި ޕާރޓީ އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އުމުރުފުޅުން 33 އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ނިޔާވެފައިވަނީ ޑިންގީއެއްގައި މަސް ބޭނުއްވުމަށް ނުކުމެ އުޅުއްވަނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލުމުގެ ސަބުން އޭނާ މޫދަށް ގެނބުނު ހިތާމަވެރި ޙާދިސާގައެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 28, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2016

އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ތާއީދު ފޯމް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, January 13, 2016

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

ިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ މުނާސަބާގައި އެންމެހާ ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެދެނީ މިއަހަރަކީ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފަސޭހަކަމާއި ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ވުމަށެވެ. 13 ޖެނުއަރީ 2016

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, December 28, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) ނިޔާވުމުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން:

އެމް.ޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ފުންހިތާމައިގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި އެމަރުޙޫމުގެ އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުމަށް ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޕާޓީގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމް ގެ މެމަބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) އަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީ ޓީމްގެ މެމްބަރެކެވެ. އަލީ ޝިފާހް ( ބޮޑީ އައްޔަ) އަކީ މި ޕާޓީންން ކުރަމުން އައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, December 20, 2015

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި) އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި) ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި އެ މަރުޙޫމްގެ އާއިލާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޤައުމީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދާއި ވިޔަފާރީގެ މައި ތަނބެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިރޮނގުން މަތިވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވާފައިވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 30, 2015

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީގެ ލޮބުވެތި މާމާފުޅު ޢާއިޝަތު އާދަމް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ޢާއިޝަތު އާދަމް އަވަހާރަވެފައިވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު އުމުރުފުޅުން 95 އަހަރުގައެވެ. އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު އާދަމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލެއްވުމަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުން ދުޢާކުރާހިނދު، ޢާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރުކުރެއްވުމަށް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އާމީން! 30 އޮކްޓޯބަރ 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, October 25, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/081 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 ތިރީގައި މިވަނީ 24 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކުގެ ނަތީޖާ އެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 23, 2015

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އ.ދ ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއާރ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ އިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ގްލޯބަލް ލީޑަޝިޕް އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. މި އެވޯޑު ޑރ ޝަހީދާއި ހަވާލުކުރެއްވުން އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ގައި ނިއު ޔޯކްގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ (ޔޫއެންއޭ-ޔޫއެސްއޭ) އިން އެމަނިކުފާނަށް އެ އެވޯޑު ދެނީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 13, 2015

އިއުލާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއެއް އެކުލަވާލުމަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާތީ ތިރީގައި މިވާ މަގާމުތަކުގައި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދި 22 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް އޮފިސަރަށެވެ. 1) އެޑްމިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]