Thursday, October 8, 2015

އިސްމާއީލް ރަޝީދު (ހ.ނޫރާނީފެހި، މ.މާޑު) އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން

އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް އަގުހުރި ގިނަގުނަ ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު (ހ.ނޫރާނީފެހި، މ.މާޑު) އުމުރުފުޅުން 83 އަހަރުގައި 07 އޮކްޓޯބަރ 2015 ދުވަހު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި އެބޭފުޅާގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ ތަރުބިއްޔަތާއި އިހްތިރާމް ލިބެނިވި ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް، އެމްޑީޕީގެ ހީވާގި މެމްބަރުންނަށް ޢަމަލީ ގޮތުން ދައްކަވައިދެއްވި ނަމޫނާ މެމްބަރެއް ކަމުގައެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލު ކަމާއި ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ވެރިކަން ފަދަ ދައުލަތުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, October 7, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/080 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކުގެ ވޯޓްލުން 24 އޮކްޓޫބަރ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު 2:00 ން ހަވީރު 5:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގީމެވެ. ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ މާލޭއާއި ވޯޓްލުން އޮންނަ ރަށްރަށުގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/079 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހ.މިސްޓީނައިޓް، ކ.މާލެ ވަނީ މިއިންތިޚާބުން ނަން އަންބުރާ ގެންދަވާފައެވެ. ވީމާ މިދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމް އިންތިޚާބްކާނުލައި ހަސަން ލަތީފް ހ ސީވީޑް، ކ.މާލެ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. 7 އޮކްޓޯބަރ 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, October 2, 2015

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޫސް ބަޔާން

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, September 30, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/078 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, September 27, 2015

އިއުލާން

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހަކީ ޕާޓީގެ ވަރަށް މުހިންމު މަގްސަދުތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ގުނަވަނެކެވެ. މިހާތަނަށް އަންހެނުންގެ ރޫހަކީ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ބައިވެރިވާ ގުނަވަނެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ހަގީގަތްތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެސީ ދަމަހައްޓައި ގާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކޮށް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ ރޫހުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހެއެވެ. ވީމާ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒުތަކާއި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, September 17, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/077 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިއުލާން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, September 13, 2015

11 ގެ ބްރީފިންގް

މި ހަފްތާގެ 11ގެ ބްރީފިން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, August 23, 2015

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/076 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދައުރު 1 އޮކްޓޫބަރ 2015 އަށް ހަމަވާތީވެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބް 17 – 24 އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, July 25, 2015

ސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 24 ޖުލައި 2015ވަނަ ދުވަހުގައި ނެރެވުނު ބަޔާނުގެ 4ވަނަ ނުކުތާގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރެފައިވާ ވިޕްލައިން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމަކީ ސަރުކާރުގެ އިސްއެދުމަކަށްވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަކަށް ވުމާއި ، އަދި ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ސީދާގޮތުގައި ޚިލާފް ނުވާކަމަކަށް ވާތީވެ މިވޯޓުގައި ، ޕާޓީން ސަރުކާރާއިއެކު އެއްބަސްވެފަވާ ހަމައިގެމަތިން ނެރެފައިވަނީ ފްރީ ވިޕްލައިނެކެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]