mdp_banner

Tuesday, July 22, 2014

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2014-045 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ފޭދޫ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 4 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2014-044 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކެންޑީޑޭޓަކު ހޮވުމަށް 24 ޖުލައި 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް 1 ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްރައްޒާޤު އުރަހަ / ނ.ވެލިދޫ 2 މުޙައްމަދު ސަނާޙް އެޕްރިލް / […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, July 17, 2014

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2014-043 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 21 ޖުލައި 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, July 12, 2014

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީއިން އިހްތިޖާޖު ކުރުން

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީއިން ބާއްވާ އިހްތިޖާޖު ކުރުން 12 ޖުލައި 2014، މިރޭ 10:00 ގައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީސް (ހ.ޝަރާޝާ، ސޯސަންމަގު) ކުރިމަތިން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, July 2, 2014

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 16 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން 6 ޖުލައި 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދޭފޯމް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, June 26, 2014

މިއަހަރުގެ ރަމްޟާން މަހު އެމް.ޑީ.ޕީ ގައުމީ އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ގައުމީ އިދާރާ (ސެކްރެޓޭރިއެޓް) ރަސްމީކޮށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10.00 ން މެންދުރުފަހު 2.00 އަށެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

މިއަދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަހަރީ ދުވަސް

މިއަދަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުވަހެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

25 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

MDP/2014/039 25 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީ 25 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުން އިންތިޚާބްވި މަޤާމްތަކެވެ. ޑިޕިއުޓީ ލީޑަރ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު) ޑިޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ (ޅ ކުރެންދޫ ދާއިރާ މެންބަރު) ޗީފް ވިޕް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ (މައްޗަންގޮޅި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, June 16, 2014

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/038 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014 25 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބުގައި ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމްތަކަށް އެގްރޫޕުން ބަދަލު ގެނެސްފައިވާތީވެ 9 ޖޫން 2014 ދުވަހު ކުރެވުނު މިޕާޓީގެMDP/2014/037 ނަންބަރު އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން 23 ޖޫން 2014 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, June 14, 2014

ޕޯސްޓަލް ވޯޓް އަދި ރަށްވެހިވެފައިވާރަށާއި މާލެފިޔަވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މެންބަރުން ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

MDP/2014/038 އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ޕޯސްޓަލް ވޯޓް އަދި ރަށްވެހިވެފައިވާރަށާއި މާލެފިޔަވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މެންބަރުން ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ޕޯސްޓަލް ވޯޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށާއި މާލެފިޔަވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މެންބަރުން ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މިކަމަށް އެދޭފޯމް މިޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާއެވެ. ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ 15 ޖުލައި 2014 […]

[ވިދާޅުވޭ...]