mdp_banner

Saturday, February 8, 2014

އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2014/I-013 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ. I01 މާމިގިލި ދާއިރާ 1 މުޙައްމަދު ހަމްދާން ކަރަންކާ ވިލާ އދ މާމިގިލި މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ދެވުނު ވަޤުތު ހަމަވިއިރު ކުރިމަތި ލެއްވީ އެންމެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, February 7, 2014

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން

MDP/2014/I-011 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވީމާ މިދައިރާއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ “ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް” ފުރިހަމަކޮށް އެފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު 8 ފެބްރުއަރީ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 6, 2014

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2014/I-011 އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ. B02 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ 1 ޢަލީ އާރިފް (ހ.އަނދުންގެ) ހ.ސިޓްރަސް ކ.މާލެ މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ދެވުނު ވަޤުތު ހަމަވިއިރު ކުރިމަތި ލެއްވީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 5, 2014

އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން

MDP/2014/I-009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވީމާ މިދައިރާއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ “ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް” ފުރިހަމަކޮށް އެފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު 6 ފެބްރުއަރީ 2014 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ މެންދުރު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 3, 2014

އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން

MDP/2014/I-008 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ. H01 ކާށިދޫ ދާއިރާ 1 ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހ.ތިމާވެށި ކ.މާލެ 2 އައިޝަތު މަމްދޫހާ ގ.ދުވާފަރުގެ ކ.މާލެ މިދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 ފެބްރުއަރީ 2014 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 30, 2014

31 ޖެނުއަރީ 2104 ވާ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ޕްރައިމަރީ އޮންނަ ތަންތަން

ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ 31 ޖެނުއަރީ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ. އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ، ހއ ކެލާ ދާއިރާ، ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ، ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ، ށ.ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ކަލާފާނު ސްކޫލް ނ.މަނަދޫ ދާއިރާ، ނ.ވެލިދޫ ދާއިރާ، ރ.އުނގޫފާރު ދާއިރާ، ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ، ބ ކެންދޫ ދާއިރާ، ޅ.ނައިފަރު ދާއިރާ ތ. ތިމަރަފުށި ދާއިރާ، ތ.ކިނބިދޫ ދާއިރާ، ލ.ގަމު ދާއިރާ، ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާ، ލ.މާވަށު ދާއިރާ މާލޭ ސިޓީ ހޯލް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

އިޢުލާން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ މުޙައްމަދު ޖައިސަމް އިބްރާހިމް އަށް ލިބުން

ނަމްބަރ MDP/2014/I-009 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް، އަނބުގަސްދޮށުގެ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދި އަކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަބްދުލް މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް ގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން މި ދާއިރާގައި ދެން ވާދަކުރައްވަނީ އެންމެ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވުމުން އެ ކެނޑިޑޭޓް ، ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 މުޙައްމަދު ޖައިސަމް އިބްރާހިމް،އަނޫމާގެ، މާލެ އަށް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, January 29, 2014

އިއުލާން:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ އަޙުމްދު އަބްދުﷲ އަށް ލިބުން

ނަމްބަރ MDP/2014/I-008 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ އަޙުމްދު އަބްދުﷲ އަށް ލިބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީޕްރައިމަރީގައިއިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2އަބްދުލް މާނިޢު ޙުސެއިން، ޢަންބަރީގެ،ހއ.އިހަވަންދޫ، އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދި އަކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަބްދުލް މާނިޢު ޙުސެއިންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން މި ދާއިރާގައި ދެން ވާދަކުރައްވަނީ އެންމެ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވުމުން އެ ކެނޑިޑޭޓް ، ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, January 27, 2014

އިޢުލާން: ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ 2 ކެނޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން

ނަމްބަރ:MDP/2014/I-006 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 3 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 އަޙުމަދު އަލީ ، ދޮށިމޭނާގެ، ދޫޑިގަމް،ޏ.ފުވައްމުލައް އަދި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 އަޙުމަދު ނަޝީދު އައިސްގެ/ދޫޑިގަމް.ޏ.ފުވައްމުލަކު އެ ދެ ފަރާތުގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއަކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި ދެފަރާތުގެގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން މި ދާއިރާގައި ދެން ވާދަކުރައްވަނީ އެންމެ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވުމުން އެ ކެނޑިޑޭޓް ، ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, January 26, 2014

5 ދާއިރާއެއްގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމެރީ މިއަދު ކުރިއަށްދާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕްރައިމެރީ 5 ދާއިރާއެއްގައި މިއަދު ( 26 ޖަނަވަރީ 2014) ކުރިއަށްދާން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ މާމިގިލި ދާއިރާ، ތުޅާދޫ ދާއިރާ، ވިލުފުށި ދާއިރާ، މަކުނުދޫ ދާއިރާ އަދި ގެމަނަފުށި ދާއިރާގައެވެ. މިދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުލުން ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މިހާރު ވޯޓުލުން ނިންމިފައިނުވާ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަދި މާލޭގައިވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހަވީރު 4:00 ން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ. ވޯޓު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުލުން ބާއްވާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]