mdp_banner

Tuesday, May 16, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, March 21, 2017

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބްގެ ނަތީޖާ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, March 18, 2017

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, March 8, 2017

މާލޭ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ޝަކުވާ ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

މާލޭ ސިޓީ ހެންވެއިރު އުތުރު ދާއިރާ ގެ އިންތިޚާބު އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, February 22, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2017

މާލޭސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބް އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 13, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2017

ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާ އަދި ވ.ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ގެ އިންތިޚާބު އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, February 12, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ތިރީގައި މިވަނީ 10 ފެބްރުއަރީ 2017ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ޗެއަރޕާރސަން އިންތިޚާބްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އެވެ. ނަތީޖާ ޝީޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, February 9, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017 އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, February 6, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017 އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]