mdp_banner

Wednesday, November 2, 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޙާބުތަކާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިންތިޙާބުތަކާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 25, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގެ ޕްރައިމެރީ 2017

2017ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބްގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްއިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 4 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 25 އޮކްޓޯބަރ 2016

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 24, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގައި ޕާޓީ ޓިކެޓުހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ޕަރިއިމެރީ އޮންނަ ކައުންސިލް ތަކުގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓު އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017 ، ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 3, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށު ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ ގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން އެމް.ޑީ.ޕީއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއިއެކު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް 7799772 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017 އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]