mdp_banner

Saturday, April 30, 2016

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގްރީރުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ‘ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އޭޝިޔާ ކޮންފަރެންސް 2016″ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގުރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމަޔާތް ކުރެއްވުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާންތަކާ އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, March 7, 2016

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވާހަކަތައް ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވާހަކަތައް ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 28, 2016

އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހޯއްދަވައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދެއްވުމާއެކު 20 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާދެއްވާފައިވާ ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ މިއަދު ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ. ފަރުވާއަށް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވެވަޑައިގެންދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މިފުރުޞަތުގައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 21, 2016

ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ބޭސްފަރުވާފުޅަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުއްދަ ލިބިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ލަންޑަންގެ ހީތްރޯ އެއާރޕޯޓް އިން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ އާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދުއާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމްގެ ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ އާމާލް ކްލޫނީ އާއި ޖެރަޑް ޖެންސަރއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިނގިރޭސި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, January 18, 2016

ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނާ ވާހަކަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޢާއިލާއިން ދޮގުކުރުން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާ އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގަތުން ލަސްވަނީ، އެކަމާ ގުޅޭ ލީގަލް ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން ބަޔާންކުރި ކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ކަރެކްޝަންސްއިން ހަދާފައިވާ ބުހުތާން ދޮގެކެވެ. އެއްވެސް ލީގަލް ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލާގެ ކިބައިގައި ކަރެކްޝަންސްއިންވެސް، އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކުންވެސް އެދިފައެއް އަދި ޚުދް ރައީސް ނަޝީދުވެސް އެދިވަޑައިންފައެއް ނުވެއެވެ. ބަޔާން ނެރުނީ: […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, January 6, 2016

17 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވާ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި ސިޓީއާ ގުޅޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ނުޙައްޤުން ދަޢުވާކޮށް، ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތްކޮށް، އިންސާފުން ބޭރުން ޙުކުމްކޮށް، އެޙުކުމް ޖަލުގައި ތަންފީޛުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރު ދުވަހުގެ އެ ޖަލު ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް ބައި ތަންފީޛުކުރުން ދާއިމީކޮށް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށް އެކަން އަންގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން 19 ޖުލައި 2015 ގައި ދެއްވާފައިވާ ލިޔުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް 23 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, December 20, 2015

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފަައިވާ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 13 މާޗް 2015 ގައި ނިންމި މައްސަލައަށް ޝަރުޢީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މިމައްސަލައިގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަކީ ރަނގަޅު ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބިވަޑައިގަންފައި ނުވާކަމަށާއި، އދ.ގެ ވަރކިންގ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, October 11, 2015

ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާފައިވާ ޝަރީޢަތާއި، އެމައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފާއި، އަދި ޖުމްލަކޮށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ކެނޑިނޭޅި ސަރުކާރުން ދަނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ފޯރުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެފުރުޞަތު ބޭނުން ނުކުރެއްވީ ކަމަށާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, October 5, 2015

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި ވަރކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތައް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި ވަރކިން ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތައް (ތަރުޖަމާ)

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, October 1, 2015

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ނުކޮށްފިނަމަ މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލުވާގޮތުގައި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފަށަނީ

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީއަތާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން އދ. ގެ ވާކިންގް ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމިއްލަފުޅު ސިޔާސީ މަންފާ އަށް ރައީސް ނަޝީދު ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އ.ދގެ ނިންމުމަށް ބޯލެބުމަށާއި ނުލަބައިފިނަމަ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]