mdp_banner

Saturday, November 26, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ (ބ. ކެންދޫ ދާއިރާ / އަތޮޅު ކައުންސިލް) ނަތީޖާ

ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment