mdp_banner

Monday, August 31, 2015

ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލުން

2015 އޮގަސްޓު 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާފަންނު ޢިއްޒުއްދީން މަގު 392 ވަނަ ކޮށީ ކައިރީ ހިނގި ހިތާމަވެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބި، އެ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވި ޒުވާނާގެ ޢާއިލާއަށާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާ ނިޔާވި ޒުވާނާއަށް ސުުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުމަށްއެދި މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ދުުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

މިފަދަ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު ތަޙްޤީޤްކޮށް އެކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ތަނެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ.

މާލޭ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތު ކުރުމާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިގުޅައިގަނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މުޅި މާލޭގެ ޓްރެފިކް، ސާފުތާހިރުކަން އަދި މަގުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅިފައިވާ މިފަދަ ކަންތައް ގިނަވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވެ އިންތިހާއަށް ފަރުވާ ކުޑަވެފައިވާކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވުމަށް މެދުވެރިވި ހޮޅިދަނޑި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓާފުންގެ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި ބަހައްޓައި އަދި އެހޮޅިދަނޑި އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ގޮތަކަށް އަލުން މިނިވަން 50 ގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން މަގުމަތި ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ދޯދިޔާ އަދި ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތް ސިޔާސަތު ހާމަވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިނިވަން 50 ގެ ޙަރަކާތްތައް ނިމި އެތައް ހަފްތާއެއް ވޭތުވެދިޔަ ފަހުންވެސް ކުންޏާއި މިފަދަ ތަކެތި މާލެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހުރުމުން އެނގިގެންދަނީ ކަނޑައެޅިގެން މިނިސްޓަރު ޒިންމާ އަދާ ކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަޗަރގެ މަޤާމުގައ ހުންނަވައި މިހާރު ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައާއި މީޑިޔާގައި ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅުތަކަކީ ޒިންމާއިން ރެކިވަޑައިގަންނަވަން މިނިސްޓަރ މުޢިއްޒު ޢާންމުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ލަދުވެތި ބަހަނާއެކެވެ. އޮގަސްޓު 29 ވަނަ ދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައިވެސް އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ޤަސްތުގައި ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މިނިސްޓްރީ ހިންގުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި މިިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗ ނުކުޅެދި ބޮއްސުންލައި ގޮސް ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާހިސާބަށް ކަންކަން ދިއުމުން މިނިސްޓަރ މުޢިއްޒު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މި ޕާޓީން ގޮވާލަމެވެ.

1 Comment »
  1. އެމް.ޑީ.ޕީ ން ކުރިކަމެކޭ ބުނެ ޒިންމާ ނުއުފުލޭ ވަރުގެ މީހަކު އަޅުގަޑުމެންނެށް ބޭނުމެއް ނޫން. މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަން! ހުސެއިން

    Comment by Russel — Monday, August 31, 2015 @ 8:27 pm

Leave a comment